หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

ทำการบ้านห้อง English เกิดไปเจอเรื่องนี้เข้า เลยเอามาฝากชาวหมู่บ้านจ้า

อ่ะ..ลองแปลดูนะค่ะ อาจจะได้วันละนิดละหน่อย แจมกันได้นะค่ะ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What is a spoiled child?เด็กเสีย..เสียเด็ก


A spoiled child is undisciplined, manipulative, and unpleasant to be with much of the time. He behaves in
many of the following ways by the time he is 2 or 3 years old: เด็กที่เอาแต่ใจตัวเองคือเด็กที่ไม่มีระเบียบวินัย ต้องได้รับการจัดการ และไม่น่าอยู่ด้วยเลยยยยยย เด็กเอาแต่ใจจะประพฤติตนตามแบบข้างล่างนี้ เมื่ออายุได้ 2-3 ขวบ

•Doesn't follow rules or cooperate with suggestions.
ไม่ปฏิบัติตามกฏ หรือไม่ร่วมมือตามที่ได้รับคำแนะนำ
•Doesn't respond to "no," "stop," or other commands.
ไม่สนองต่อคำสั่ง "อย่า" "หยุด" หรือคำสั่งอื่นๆ
•Protests everything.
ต่อต้านทุกสิ่งอย่าง
•Doesn't know the difference between his needs and his wishes.
ไม่รู้ถึงความแตกต่างของ "ความต้องการ" และ "ความอยาก"
•Insists on having his own way.
ยืนยันที่จะทำตามแบบตัวเอง
•Makes unfair or excessive demands on others.
มักจะต้องการมากเกินไป และไม่ยุติธรรมต่อผู้อื่น
•Doesn't respect other people's rights.
ไม่เคารพสิทธิของคนอื่น
•Tries to control people.
พยายามที่จะควบคุมคนอื่น
•Has a low tolerance for frustration.
มีความอดทนต่ำ ขี้หงุดหงิด
•Frequently whines or throws tantrums.
มักจะบ่นบ่อยๆ หรือไม่ก็ลงไปชักดิ้นชักงอ
•Constantly complains about being bored.
บ่นว่าเบื่อเสมอๆ

What is the cause? อะไรเป็นเหตุ..ละเนี่ย
The main cause of spoiled children is lenient, permissive parenting. Permissive parents don't set limits and they give in to tantrums and whining. If parents give a child too much power, the child will become more self-centered. Such parents also rescue the child from normal frustrations. Sometimes a child is cared for by a nanny or baby sitter who spoils the child by providing constant entertainment and by giving in to unrealistic demands. สาเหตุหลักคือ พ่อแม่ที่ยอมตาม ยอมอ่อนข้อให้ ตามใจ. พ่อแม่ที่ตามใจลูกโดยไม่มีข้อกำหนดและปล่อยให้มีการชักดิ้นชักงอเวลา หรือ บ่น. ถ้าพ่อแม่ปล่อยให้เด็กมีอำนาจมาก ลูกก็จะเป็นคนยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง. พ่อแม่เหล่านั้นยังปกป้องลูกจากความผิดหวัง หรือ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเสียเด็กจากพี่เลี้ยง ซึ่งมักจัดหาสิ่งบรรเทิงเริงใจ หรือ สนองต่อความต้องการแบบผิดๆ แบบไม่สมกับความเป็นจริง

The reason some parents are too lenient is that they confuse the child's needs (for example, for feeding) with his wishes (for example, for play). They don't want to hurt their child's feelings or hear him cry. They may choose the short-term solution of doing whatever prevents crying which, in the long run, causes more crying.สาเหตุที่พ่อแม่ยอมตามใจมากไปเพราะ พ่อแม่ไม่ใจลูกว่าลูกต้องการอะไรกันแน่ พวกเค้าไม่อยากให้ลูกร้อง หรือทำร้ายความรู้สึกลูก จึงเลือกใช้วิธีการทำอะไรก็ได้ไม่ให้ลูกร้อง แต่ในระยะยาว วิธีนั้นจะทำให้ร้องมากขึ้นๆ

A child's ability to cry and fuss deliberately to get his way usually begins at about 5 or 6 months of age. There may be a small epidemic of spoiling in our country because some working parents feel guilty about not having enough time for their children. To make up for this, they spend their free time together trying to avoid the friction that setting limits might cause.

The difference between giving children the attention they need and spoiling them can be unclear. In general, attention is good for children. However, it can become harmful if it is excessive, given at the wrong time, or always given immediately. Attention from a parent is excessive if it interferes with a child's learning to do things for himself and deal with life's frustrations. Giving attention when you are busy because your child demands it is an example of giving attention at the wrong time. Another example is when a child is throwing a tantrum and needs to be ignored. If attention is always given immediately, your child won't learn to wait.

Some parents worry about holding and cuddling as a form of attention. Holding babies is equivalent to loving them. In many cultures, parents hold their babies much more than we do in this country. Lots of holding does not spoil a child.

How long does it last?
Without changes in child-rearing, spoiled children run into trouble by the time they reach school age. Other children do not like them because they are too bossy and selfish. Adults do not like them because they are rude and make excessive demands. Eventually spoiled children become hard for even their parents to love because of their behavior. Because they don't get along well with other children and adults, spoiled children eventually become unhappy. They may show decreased motivation and perseverance in their school work. There is also an association with increased risk-taking behaviors during adolescence, such as drug abuse. Overall, spoiling a child prepares a child poorly for life in the real world.

How do I prevent my child from becoming spoiled?
1.Provide age-appropriate limits and rules for your child.
Parents have the right and the responsibility to take charge and make rules. Adults must keep their child's environment safe. Age-appropriate discipline must begin by the age of crawling. Hearing "no" occasionally is good for children. Children need external controls until they develop self-control and self-discipline. Your child will still love you if you say "no" to him. If your kids like you all the time, you're not being a good parent.

2.Require cooperation with important rules.
Your child must respond properly to your directions long before he starts school. Important rules include staying in the car seat, not hitting other children, being ready to leave on time in the morning, going to bed on time, and so forth. These adult decisions are not open to negotiation. Do not give your child a choice when there is none.

Give your child a chance to decide about such things as which cereal to eat, which book to read, which toys to take into the tub, and which clothes to wear. Make sure your child understands the difference between areas in which he has choices and areas in which he does not. Try to limit your important rules to no more than 10 or 12, and be willing to take a firm stand about these rules. Also, be sure all of your child's adult caretakers enforce your rules consistently.

3.Expect your child to cry.
Distinguish between your child's needs and wishes. Needs include relief from pain, hunger, and fear. In these cases, respond to crying immediately. Other crying is harmless and usually relates to your child's wishes. Crying is a normal response to change or frustration. When crying is part of a tantrum, ignore it. There are times when you will have to withhold attention and comforting temporarily to help your child learn something that is important (for example, that he can't pull on your hair or earrings). Don't punish your child for crying, call him a cry-baby, or tell him he shouldn't cry. Avoid denying him his feelings, but don't be moved by his crying.

Respond to the extra crying your child does when you are tightening up on the rules by providing extra cuddling and enjoyable activities when he is not crying or having a tantrum.

4.Do not allow tantrums to work.
Children throw temper tantrums to get your attention, to wear you down, to get you to change your mind, and to get their own way. Crying is used to change your "no" to a "yes." Tantrums may include whining, complaining, crying, breath-holding, pounding the floor, shouting, or slamming a door. As long as your child stays in one place and is not too disruptive or in a position to harm himself, you can safely ignore him during a tantrum. By all means, don't give in to tantrums.

5.Don't overlook discipline during quality time.
If you are a working parent, you will want to spend part of your free time each day with your child. This time needs to be enjoyable, but also reality-based. Don't ease up on the rules. If your child misbehaves, remind him of the limits. Even during fun activities, you need to enforce the rules.

6.Don't try to negotiate with young children.
Don't give away your power as a parent. When your child reaches the age of 2 or 3 years, have rules, but don't talk too much about them. Toddlers don't play by the rules. Young children mainly understand action, not words. By age 4 or 5, your child will begin to respond to reason about discipline issues, but he still lacks the judgment necessary to make the rules. During the elementary school years, show a willingness to discuss the rules. By age 14 to 16, an adolescent can be negotiated with as an adult. You can ask for his input about what limits and consequences are fair (that is, rules become joint decisions).

The more democratic a parent is during a child's first 2 or 3 years, the more demanding the child tends to become. In general, young children don't know what to do with power. Left to their own devices, they usually spoil themselves. If they are testing everything at age 3, it is abnormal and needs help. If you have given away your power, take it back (that is, set new limits and enforce them). You don't have to give a reason for every rule. Sometimes it is just because "that's the rule."
7.Teach your child to cope with boredom.
Your job is to provide toys, books, and art supplies. Your child's job is to use them. Assuming you talk and play with your child several hours a day, you do not need to be his constant playmate. Nor do you need to always provide him with an outside friend.

When you're busy, expect your child to amuse himself. Even 1-year-olds can keep themselves occupied for 15 minutes at a time. By age 3, most children can entertain themselves about half of the time. Sending your child off to "find something to do" is doing him a favor. Much good creative play, thinking, and daydreaming come from coping with boredom. If you can't seem to resign as social director, consider enrolling your child in a play group or preschool.

8.Teach your child to wait.
Waiting helps children learn to deal with frustration. All adult work carries some degree of frustration. Delaying immediate gratification is something your child must learn gradually, and it takes practice. Don't feel guilty if you have to make your child wait a few minutes now and then (for example, when you are talking with others in person or on the telephone). Waiting doesn't hurt a child as long as it isn't excessive. His perseverance and emotional fitness will be improved.

9.Don't rescue your child from normal life challenges.
Changes such as moving and starting school are normal life stressors. These are opportunities for learning and problem solving. Always be available and supportive, but don't help your child with situations he can handle by himself. Overall, make your child's life as realistic as he can tolerate for his age, rather than going out of your way to make it as pleasant as possible. His coping skills and self-confidence will benefit.

10.Don't overpraise your child.
Children need praise, but it can be overdone. Praise your child for good behavior and following the rules. Encourage him to try new things and work on difficult tasks, but teach him to do things for his own reasons too. Self-confidence and a sense of accomplishment come from doing and completing things that he is proud of. Praising your child while he is in the process of doing something may cause him to stop at each step, expecting more praise. Giving your child constant attention can make him praise-dependent and demanding. Avoid the tendency (especially common with the first-born) to overpraise your child's normal development.

11.Teach your child to respect the rights of adults.
A child's needs for love, food, clothing, safety, and security obviously come first. However, your needs are important too. Your child's wishes (for example, for play or an extra bedtime story) should come after your needs are met and as time allows. This is especially important for working parents where family time is limited.

Both the quality and quantity of time you spend with your child are important. Quality time is time that is enjoyable, interactive, and focused on your child. Children need some quality time with their parents every day. But spending every free moment of your evenings and weekends with your child is not good for your child or for you. You need a balance to preserve your mental health. Scheduled nights out with your spouse or friends will not only nurture your adult relationships, but also help you to return to parenting with more to give. Your child needs to learn to accept separations from his parents. If he isn't taught to respect your rights, he may not learn to respect the rights of other adults.


แหล่งข้อมูล www.med.umich.edu/1libr/pa/pa_prevspo_hhg.htm

Views: 489

Comment

You need to be a member of หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ to add comments!

Join หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

Comment by แม่น้องยูกิ on July 8, 2010 at 9:00pm
เยอะค่ะ
Comment by ann&sunshineday on May 24, 2010 at 7:33pm
โอ๊ย! เหมือนอ่านหนังสือไม่จบเล่มเลย ต้องคั่นไว้ก่อนอีก10ปีจะอ่านจบหรือเปล่าเนี่ย

ใจร้าย!!!!!!!!!!!!
Comment by แม่น้องไนน์ on February 3, 2010 at 9:16am
โห! จะรอดมั้ยเนี่ย?
Comment by Monrudee Loha on February 1, 2010 at 2:08pm
ยาวมาก.......ตาลายอ่ะเจ๊!
Comment by อรนัย รักในหลวง on January 26, 2010 at 9:44pm
น้องตูนน่ารักที่ซู้ดดดดดดดดด million thx ja xx joob joob
Comment by Alisa Rojsuwanishakorn on January 26, 2010 at 9:35pm
How long does it last?
Without changes in child-rearing, spoiled children run into trouble by the time they reach school age. Other children do not like them because they are too bossy and selfish. Adults do not like them because they are rude and make excessive demands. Eventually spoiled children become hard for even their parents to love because of their behavior. Because they don't get along well with other children and adults, spoiled children eventually become unhappy. They may show decreased motivation and perseverance in their school work. There is also an association with increased risk-taking behaviors during adolescence, such as drug abuse. Overall, spoiling a child prepares a child poorly for life in the real world.
ถ้ายังไม่เปลี่ยนวิธีการเลี้ยง เด็กเอาแต่ใจตัวเองจะมีปัญหามากก็เมื่อเข้าโรงเรียน เพื่อนๆไม่ชอบเค้าเพราะว่าเค้าชอบเอาแต่ใจตัวเองและก็เห็นแก่ตัว ผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบเช่นกันเพราะว่าเค้าหยาบคายและจะเอานู่เอานี่ตลอดเวลา ร้ายยิ่งไปกว่านั้นพ่อ แม่ก็ไม่อยากจะรักแล้ววว (น่าสงสารที่สุด)เพราะนิสัยแย่ๆ เป็นเพราะว่าเด็กเอาแต่ใจตัวเองไม่สามารถเข้ากับใครได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก เค้าก็เลยเป็นเด็กที่ไม่มีความสุข ไม่มีกระจิตกระใจอยากจะไปโรงเรียน ถ้ายังปล่อยเป็นแบบนี้มีหวังโตขึ้นมีปัญหาเรื่องยาเสพติดแน่ ทั้งนี้ทั้งนั้นการ spoil เด็กจะทำให้เด็กไม่สามารถมีชีวิตที่ดีในโลกแห่งความเป็นจริงได้
Comment by แม่น้องกุน & น้องญาญ่า รักในหลวง on January 25, 2010 at 5:44pm
ตาลาย อะ
Comment by Alisa Rojsuwanishakorn on January 24, 2010 at 10:46pm
พี่อ๊อปอ่านแล้วค่อยยังชั่วหนอ่ยค่ะ เพราะตอนนี้ตูนเริ่ม set rules กับ Iris มากขึ้นน่ะค่ะ จนเด๋วนี้เศร้าจังลูกห่างเหินอ่ะ เกาะแต่พี่เลี้ยง
Comment by แม่น้องอาร์มและน้องคุ้กกี้ on January 23, 2010 at 2:50pm
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาลองใช้ dic ของ http://dict.longdo.com/ นะคะ เป็นเวบที่แปลได้ค่อนข้างดีค่ะ
Comment by แม่น้องอาร์มและน้องคุ้กกี้ on January 23, 2010 at 2:06pm
ขอบคุณนะคะ ที่เอาเนื้อหาดีๆมาฝาก ลูกชายกำลังเป็นเลยค่ะ เวลาโมโหชอบเอาหัวโขกพื้น

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2020   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service