หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

การศึกษาของสิงคโปร์กำหนดให้เด็กทุกคนต้องอยู่ในระบบโรงเรียนอย่างต่ำ 10 ปี กล่าวคือ ประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 4 ปี ส่วนการศึกษา หลังมัธยมนั้น มีการจัดการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย การศึกษาทางด้านเทคนิคและ อาชีวศึกษา และการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษา แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้

การศึกษาก่อนประถมศึกษา

หรือการศึกษาก่อนวัยเรียน ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่โดยทั่วไปผู้ปกครองได้ให้เด็กเข้ารับการศึกษาระดับนี้ ดังนั้น เด็กร้อยละ 99 จึงเข้ารับการศึกษาก่อนวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม 1-3 ปี แม้ว่าการศึกษาระดับนี้เอกชนเป็นผู้จัด แต่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดแนวทาง และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีกระทรวงพัฒนาชุมชน (Ministry of Community Development : MCD) ดูแลรับผิดชอบศูนย์เด็กปฐมวัย (Childcare Center) และกระทรวงศึกษาธิการดูแลรับผิดชอบโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) ในปี 2535 มีศูนย์เด็กปฐมวัยอยู่ 345 ศูนย์ ศูนย์บางแห่งตั้งอยู่ที่ทำงาน เพื่อให้มารดาทำงานได้แบบเต็มวัน สำหรับ งบประมาณค่าใช้จ่าย กระทรวงพัฒนาชุมชนให้เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีแก่เด็กแต่ละคน 130 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 80 เหรียญสหรัฐ ในการเรียนการสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียนมุ่งเน้นการเรียนภาษา 2 ภาษา และกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านสุนทรียภาพและพลานามัย

ระดับประถมศึกษา

แบ่งออกเป็นประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ประถม 1-4) และประถมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (ประถม 5-6)

ประถมศึกษาตอนต้น

มีจุดมุ่งหมายให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และคำนวณได้ ร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตร มุ่งเน้นให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และคณิตศาสตร์ เมื่อจบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีการสอบวัดผลโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อศึกษาต่อในสายต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาตอนปลาย (ประถม 5-6)

แบ่งออกเป็น 3 สาย เพื่อเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และคณิตศาสตร์ ซึ่งแต่ละสายจะมีความยากง่ายต่างกัน แล้วแต่ความสามารถของเด็ก
เมื่อจบประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 6) แล้ว เด็กทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบระดับชาติที่เรียกว่า PSLE (Primary School Leaving Examination) เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในสายต่าง ๆ ตามความสามารถ

ระดับมัธยมศึกษา

แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ตามผลการสอบ PSLE ในระดับประถมศึกษา

Special Course

สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยม ใช้เวลาเรียน 4 ปี ในปีสุดท้ายนักเรียนจะต้องสอบ GCE (General Certificate of Education) "O" level

Express Course
สำหรับผู้ที่ได้คะแนนดี ใช้เวลาเรียน 4 ปี ปีสุดท้ายต้องสอบ GCE "O" เช่นกัน

Normal Course

สำหรับผู้ที่ได้คะแนนไม่ค่อยดี ใช้เวลาเรียน 4-5 ปี ในชั้นปีที่ 4 ต้องสอบ GCE "N" level ถ้าผ่านจะได้เรียนในชั้นปีที่ 5 เพื่อเตรียมสอบ GCE "O" level ต่อไป
(ในปี 2539 สิงคโปร์มีโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด 192 โรง มัธยม 144 โรง รวม "โรงเรียนเอกเทศ" หรือ "autonomous school" 18 โรง และ "โรงเรียนอิสระ" หรือ "Independent school" 8 โรง)
รัฐบาลได้ลงทุนทางการศึกษา เพื่อให้ความเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษานับแต่เริ่มแรก โดยมีแผนที่เรียกว่า "Edusave Scheme" ในการนี้รัฐบาลจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งให้เด็กทุกคนที่มีอายุ 6-16 ปี ไว้ในบัญชีเพื่อการศึกษา (Edusave Account) ของเด็กทุกคน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในแต่ละปี เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แต่เสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพียงเล็กน้อย ในระดับมัธยมศึกษาและหลังมัธยมศึกษา ผู้ปกครองต้องจ่ายค่าเล่าเรียนและค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างไรก็ดี โรงเรียนต่าง ๆ จะมีทุนการศึกษาอยู่ทุกระดับ

การศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา (Post-Secondary Education)

นักเรียนที่สำเร็จมัธยมศึกษาแล้ว จะต้องสอบ GCE "O" level ได้คะแนนดี จึงจะเข้า "junior college" หลักสูตร 2 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (pre-university) โดยจะต้องสอบ GCE "A" level ให้ได้ในปีสุดท้ายจึงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ (ในปัจจุบันมี junior college 14 แห่ง)

ส่วนผู้ที่สนใจทางด้านช่างเทคนิคและพาณิชยการ สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยโพลีเทคนิค หลักสูตร 3 ปี โดยจะต้องผ่านการสอบ GCE "O" level เช่นกัน เมื่อสำเร็จแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ภายใต้ "Institute of Technical Education : ITE" ซึ่งเป็นหลักสูตรทางเทคนิคและอาชีวศึกษา โดยจะต้องผ่านการสอบ GCE "O" level ผู้ที่ได้คะแนนดีจะสามารถเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยโพลีเทคนิคและมหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาเทคนิค (Institute of Technical Education : ITE) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อจัดฝึกอบรมการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงาน นอกจากนั้นยังจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่ทำงานแล้ว เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในปัจจุบัน ITE มีเครือข่าย 11 สถาบัน

วิทยาลัยโพลีเทคนิค เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนระดับกลาง ให้สนองความต้องการด้านอุตสาหกรรม วิทยาลัยโพลีเทคนิคเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการเดินเรือ นอกจากนั้นยังจัดสูตรระยะสั้นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ วิทยาลัยโพลีเทคนิค มี 4 แห่ง ได้แก่ Singapore Polytechnic Ngee Ann Polytechnic Temasek Polytechnic และ Nanyang Polytechnic

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (University Education)

สิงคโปร์มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS)
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนในสาขาบริหารธุรกิจ แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)
เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา NTU มี 2 campus คือที่ Yunnan Garden Campus เปิดสอนสาขาการบัญชีและบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และที่ NIE (National Institute of Education) ซึ่งเปิดสอนด้านการฝึกหัดครู ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเปิด (Open University)

จัดตั้งในปี 2537 ดำเนินการโดยเอกชนซึ่งมี SIM (Singapore Institute of Management) จัดหลักสูตรต่าง ๆ โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเปิดของอังกฤษ เปิดสอนปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ การรับสมัครเป็นการจำกัดรับ และ United Kingdom Open University เป็นผู้ประสาทปริญญาบัตร


ที่มา http://www.onec.go.th/publication/4210045/appen1.htm

Views: 2684

Attachments:

Replies to This Discussion

ตามคำเรียกร้องของมิตรรัก แฟนเพลง邓丽君 (Deng4 Li4jun1) ตอนแรกหนักใจจะเขียนได้ยังไง แต่ยุคไซเบอร์แบบนี้ มีรึที่คนเราอยากรู้อะไร อยากทำอะไร แล้วทำไม่ได้ มีแต่ไม่ได้ทำ........(อ้างลูกกวน ประจำ 5555+) ก๊อปมาให้เพื่อนๆสมาชิก ตามคำสัญญาค่ะ........อ่านแล้ว มีปัญหาอะไรก็ลองถามกันเข้ามานะคะ หากจะเกิดประโยชน์กับวงการศึกษาบ้านเราได้ก็จะยินดีมากๆ ของไทยอาจจะดีกว่าของสิงคโปร์ ตรงจุดไหน ก็เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามานะคะ ตอนนี้น้องวีวี่กำลังอยู่ช่วง การศึกษาก่อนประถมศึกษา ค่ะ ระยะทางยังอีกยาวไกลนัก.....
ถ้าส่งลูกไปเรียนสิงคโปร์ ในฐานะคนต่างชาติจะได้รับสิทธิอุดหนุนทางการศึกษาด้วยป่ะคะ หรือว่าต้องหาทางสอบทุนรัฐบาลสิงคโปร์เอาเอง
สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา (Donations) ให้กับกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ เป็นจำนวนเงิน S$1,000 ทุก ๆ 2 ปี สำหรับเงินบริจาคนี้ไม่สามารถขอคืนได้

สรุปก็คือไม่มีสนับสนุนค่ะ นอกจากจะจ่ายค่าเรียนเอง หรือสอบทุนมา
ขอบคุณมากค่ะ เหล่าซือหนึ่ง อ่านแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเรียนของเด็กที่สิงค์โปร์ในช่วงอนุบาลและประถมวัยค่ะ ดูเหมือนจะไม่ค่อยซีเรียสเท่ากับเมืองไทยเลย และที่โน่นก็แบ่งเป็นหลายสายเพื่อความถนัดของนักเรียน และยังมีงบประมาณช่วยพ่อแม่อีกด้วย
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เหล่าซือหนึ่ง (ยังงี้ขอเป็นมิตรรัก แฟนเพลงไปตลอดเลยค่ะ เพราะเหล่าซือจัดให้เสมอ)

ภาษาแม่ที่เรียนในระดับประถม หมายถึงอะไร เช่นภาษาอะไรบ้าง
ทุกวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า ภาษาจีนเริ่มสอนตอนไหนค่ะ

มีคำถามอะไรเพิ่มเดี๋ยวจะมาถามค่ะ เหล่าซือ
ต๊ายตายๆๆๆ ขนาดคุณธีก็ยังเรียกเหล่าซือหนึ่ง ใครไม่รู้นึกว่าหนึ่งวิทยายุทธลมปราณเลิศล้ำ .....

เห็นว่าคุณธีไปฟาดฟันจนติดอันดับเข้าไปเข้า work shop กับคุณบิ๊กได้ใช่ไหมคะ ตื่นเต้นๆๆแทน อย่าลืมหอบความรู้มาฝากสมาชิก(ซึ่งรู้นะคะ เทพ และเซียน ยังส่ายหน้าหน่ะค่ะ)
ภาษาแม่ที่เรียนในระดับประถม ที่นี่ก็อย่างเช่น ภาษาจีน มาเลย์ Tamil น่ะค่ะ

ทุกวิชาน่าจะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เพราะเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกัน และเด็กมาจากครอบครัวที่ภาษาแม่ไม่เหมือนกัน

ภาษาจีนเริ่มสอนตอนไหนไม่แน่ใจ แต่น้องวีวี่ มีการบ้านภาษาจีนปีนี้น่ะค่ะ ช่วงทีเรียน K1 (วีวี่ปีนี้ K1 ม.ค.ปีหน้าK2 แล้วก็เข้า ป.1 ค่ะ ) ถ้ากระเป๋าไม่หนักตอนกลับไทยเดือนธ.ค. อาจเอาติดไปให้เพื่อนๆดู สนใจไหมคะ เงียบบบบบบ ไม่โหวตให้ ก็ไม่หอบกลับค่ะ ไม่มีใครอยากเจอ อยากดู มันหนักน่ะค่ะ 5555+ พูดเองเออเอง

ถ้าได้ข้อมูลไรเพิ่มเติม จะนำมาฝากนะคะ เรื่องล้วงความลับระหว่างประเทศ ถนัดค่ะ แต่ถ้ามี FBI มาช่วยบอกนะคะ จะลี้ภัยต่อค่ะ คริ คริๆๆๆๆ
อยากดูสิคะเหล่าซือ สงสารคนอยู่ไกลไหม..ถ่ายเป็นภาพให้ดูได้ไหมคะ แล้วพินอินเขาเรียนเมื่อไรค่ะ ช่วงอนุบาลเขาสอนอะไรบ้างคะ
มีคนร้องเรียนมาค่ะว่า.....ข้อมูลนี้เก่ามากขอให้เข้าไปดูเวปของสิงคโปร์ www.moe.gov.sg

เห็นมีเพื่อนบอกมาแว๊บๆจะเอาลูกมาเรียนสิงคโปร์ ไม่ทราบไผ ผู้ได๋ คะ มาแล้ว อย่าลืมส่งข่าวคราาวมานะคะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2018   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service