เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

The Tenses
The simple Tenses
1. Present Simple S + V 1 (s, es)
2. Past Simple S + V2
3. Future Simple S + will, shall + V1

The Continuous (Progressive) Tenses
1.Present Continuous S + is, am, are + Ving
2.Past Continuous (Progressive) S + was, were + Ving
3.Future Continuous (Progressive) S + will, shall + be + Ving

The Perfect Tenses
1.Present Perfect S + has, have + V3
2.Past Perfect S + had + V3
3.Future Perfect S + will, shall + have + V3

The Perfect Continuous Tenses
1.Present Perfect Continuous S + has, have + been + Ving
2.Past Perfect Continuous S + had + been + Ving
3.Future Perfect Contunuous S + will, shall + have been + Ving


The Present Simple Tense

โครงสร้าง : S + V1 (s, es)

หลักการใช้
1) ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆ เป็นประเพณีและเป็นนิสัย (Repeated actions , customs and habits)
- He visits his family every weekend. (repeated action)
- Ethiopians celebrate Christmas on 7 January. (custom)
- He goes to be at nine o'clock every night. (habit)

2) ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ (universal truth)
- The earth goes round the sun.
- The sun rises in the east and sets in the west.
- The sun shines by day ; the moon shines by night.

3) ใช้กับความสามารถ (ability)
- He plays the guitar very well.
- That man speaks English as well as he speaks his own language.

4) ใช้แทน Future หลังคำ if , unless, in case ในขณะที่ประโยคเงื่อนไข และคำ when , until, as soon as,
before , after
- If the weather is fine tomorrow , we shall have a picnic.
- We shall go out when the rain stops.
- We can't begin playing as soon as the whistle blows.
- I shall eat before he arrives.

5) คำกริยาบางคน เราจะไม่ใช้รูป present continuous tense แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลังเกิดขึ้น
หรือกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม เช่น verb to be --- I am late now. กริยาเหล่านี้แบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ
5.1 กริยาที่บ่งภาวะที่บังคับไม่ได้ (verb for states over which we have no control)
ได้แก่ กริยา see , hear , feel , taste , smell เช่น
- I see that it is raining again.
- I hear someone knocking at the door.
- This towel feels very soft.
- This soup tastes good.
- His breath smells bad.
5.2 กริยาที่แสดงความนึกคิด (verb for ideas) เช่น know (รู้) , understand (เข้าใจ) , think (คิด) ,
believe (เชื่อ) , disbelieve (ไม่เชื่อ) , suppose (สมมุติ) , doubt (สงสัย) ,
agree (เห็นด้วย), disagree (ไม่เห็นด้วย) , realize (ตระหนัก) , consider (พิจารณา) ,
notice (สังเกต) , recognize (จำได้) , forget (ลืม) , remember (จำ) , recall (ระลึกได้) เช่น
- He now knows as much about the lesson as you do.
- I believe what he is saying is true.
- We agree to his suggestion.
- The teacher considers him as an industrial srtudent.
- I dony recall where I met him. etc.
5.3 กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ (Verbs for liking and disliking) เช่น like (ชอบ) ,
dislike (ไม่ชอบ) , love (รัก) , hate (เกลียด) , detest (ชิงชัง) , prefer (ชอบ) ,
forgive (ยกโทษ) , trust (ไว้ใจ) , distrust (ไม่ไว้ใจ) เช่น
- I like the movie I saw yesterday.
- She detests people who are unkind to animals.
- We prefer to go out without him.
- I distrust this young lady. etc.
5.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา (verbs for wishing) เช่น wish (ปรารถนา) , want (ต้องการ) ,
desire (ปรารถนา) เช่น
- He wishes to leave as early as possible.
- She wants to go to Italy.
- We all desire happiness and health.
5.5 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of possession) เช่น possess (เป็นเจ้าของ) ,
have (มี) , own (เป็นเจ้าของ) , belong to (เป็นของ) เช่น
- He possesses two new cars.
- She has more money than she needs.
- I own several actres of land.
- This bicycle belongs to my brother.
5.6 กริยาเฉพาะบางคำ (Certain other verbs) เช่น be (เป็น อยู่ คือ) , appear (ปรากฎ) ,
seem (ดูเหมือน) , mean (หมายความว่า) , please (พอใจ) , displease (ไม่พอใจ) ,
differ (แตกต่าง) , depend (ขึ้นอยู่กับ , พึ่งพา) , resemble (ดูเหมือน) , deserve
(สมควรได้รับ) , refuse (ปฏิเสธ) , result (ส่งผลให้) , suffice (พอเพียง) , consist of
(ประกอบด้วย) , contain (ประกอบด้วย) , hold (บรรจุ) , fit (เหมาะสม คู่ควร) , suit (เหมาะสม) เช่น
- She is very selfish.
- He resembles his father.
- She refuses to marry him.
- New Zealand consists of two islands.
- The pink dress she is wearing suits her. ......etc...
6. ใช้กับ adverbs of time ดังต่อไปนี้
often (บ่อยๆ) , always (เสมอๆ) , sometimes (บางครั้ง) , usually (โดยปกติ) , generally (โดยปกติ),
normally (โดยปกติ) , frequently (บ่อยๆ) , rarely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , seldom (แทบจะไม่เคย
นานๆครั้ง) , scarcely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , hardly (แทบจะไม่เคย) , never (ไม่เคย) ,
in general (โดยปกติ) , now and again (บางครั้งบางคราว) , from time to time (บางครั้งบางคราว)
occasionally (บางโอกาส) , as a rule (ตามกฎ) , once a week (สัปดาห์ละครั้ง) , once a month
(เดือนละครั้ง) , twice a week (สองครั้งต่อสัปดาห์) , three times a week (สามครั้งต่อสัปดาห์) ,
every day (ทุกวัน) , every other day (วันเว้นวัน) , every (night / month, week/year/
Thursday) เช่น
- He is never late for school.
- He always studies grammar in the morning.
- She visits her parents every month.

รูปประโยคของ Present Simple คือ กริยาในช่องที่หนึ่ง ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s, หรือ es ถ้าประธานเป็นพหูพจน์
และ I กริยา ไม่ต้องเติม s


The Present Continuous Tense

โครงสร้าง : S + is, am, are + Ving

หลักการใช้

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น (It describes something HAPENING NOW.) โดยมากจะมีคำบอก
เวลา (Adverbs of Time) อยู่ด้วย ได้แก่ now , at this moment , at the moment , today , at present,
still เช่น
- We are studying English at present.
- You are wearing school uniform today.

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว และไม่จำเป็นต้องทำในขณะที่พูด ปกติจะมีเวลากำกับไว้ด้วย เช่น this week ,
this year , etc.. เช่น
- She is knitting a pullover for her son. (She may or may not be knitting at the actual
moment of speaking.)
- Tony usually walks to school but today he is going by bus.
- The headmistress is writing a book.
- We are studying English One this term.
- My brother is revising for his exam this week.

3. ใช้กับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน มักเป็นกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
และจะมีเวลากำกับไว้ เช่น
- I am seeing him tomorrow.
- He is leaving for London on Friday.
- We are moving into a new house next month.

4. ถ้า present continuous เชื่อมด้วย and เราจะตัดกริยาช่วยตัวหลังออก (When two continuous tenses
are joined by "and" the auxilary verb may be dropped before the second verb.)
- He is smoking a cigar and reading the newspaper.

5. กริยา Listen , look, watch , smell จงใจใช้แบบ continuous ได้ เช่น
- Don't disturb him now , he is listening to a radio play.
- Why are you looking at that car?
- Why are you smelling the fish?
- The police are watching the house.
- We are looking at the house as we are thinking of buying it.
- The director is seeing the applicants today.
รูปประโยคใน Present Continuous คือ is , am , are ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ซึ่งเติม ing

I am working.
doing homework.
He, She, It is reading in the library.
The boy writing some letters.
We, They , You are playing tennis.
The boys

หลักการใช้ และโครงสร้าง ของ Tense แต่ละ tense นั้น จำให้ดีนะคะ ฝึกบ่อยๆ แล้วจะเก่งค่ะ

**
The Present Perfect Tense

โครงสร้าง : S + have, has + V3

He , She , The girl has "finished the report.
"
"I
" have written a letter.
"We , They , You
" sung many songs.
The girls had a drink.

Present Perfect Tense ใช้กับ Adverbs of time ต่อไปนี้ since (ตั้งแต่) , for (เป็นเวลา) , just
(เพิ่งจะ), already (เรียบร้อยแล้ว) , yet (ยัง) , recently (เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้) , lately (เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้) , never (ไม่เคย) ,
ever (เคย) , so far (จากบัดนั้นจนบัดนี้) , up to now (จากบัดนั้นจนบัดนี้) , up to the present time (จนถึงปัจจุบัน) ,
many times (หลายครั้ง) , several times (หลายครั้ง) , over and over (ครั้งแล้วครั้งเล่า) ,at last (ในที่สุด)

หลักการใช้
1. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และยังดำเนินหรือมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มักมีคำว่า since และ for อยู่ด้วย
since (ตั้งแต่) ใช้กับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นั้นๆ ในอดีต (a point of time in the past)
เช่น since then (ตั้งแต่นั้น) , since yesterday (ตั้งแต่เมื่อวาน) , since six o'clock (ตั้งแต่ 6 โมง)
since last month (ตั้งแต่เดือนที่แล้ว) , since Christmas , since World War II ,
since the beginning of the year , since I was born , since I was young.
(หลัง since จะตามด้วย คำ หรือวลี ที่บอกอดีต หรือ จะตามด้วย ประโยคที่มีกริยาเป็นอดีต main clause)
- We have lived in this house since our father died.
- Since he has changed his job , he has been much happier.
- That child has grown very much since I last seen him.
- I have known him since 1990.
- I have never seen him since last year.
- My father has smoked since he was young.

for (เป็นเวลา) ใช้กับจำนวนเวลานับตั้งแต่เหตุการณ์จนถึงขณะที่พูด (a period of time)
เช่น for twenty minutes (เป็นเวลา 20 นาที) , for four hours (เป็นเวลา 4 ชั่วโมง) ,
for years (เป็นปีๆ) , for ages (เป็นเวลานาน) , for the last month (เป็นเวลาตลอดเดือนที่แล้ว),
for a long time (เป็นเวลานาน) , for the last two years (เป็นเวลาตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา)
- Billy hasn't written to me for three days.
- I haven't seen John for many weks.
- They have lived in this district for a long time.
- Mary hasn't eaten any meat for over a year.

(หมายเหตุ - แต่ถ้าข้อความใน main clause เกี่ยวกับระยะเวลาให้ใช้ present simple และ clause หลัง since
ให้ใช้ past simple เช่น
- It is (seems) a long time since our last holiday.
- It is eight years since I left university.
- It seems a long time since he left me.
- It is two weeks since I wrote to my boyfriend.
- How long is it since you moved into your new house?

2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำเสร็จสิ้นใหม่ๆ จะมีคำว่า just , recently (=lately ) = (not long ago) และ
lately ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ
- Have you finished your assignment?
- Yes, I have just finished it.
- The results have just been announced.
- He has recently got married.
- Have you been there lately?

3. ใช้กับคำว่า yet และ already
yet (ยัง) ใช้กับ Question , Negative Answer และ Negative Statement
already (เรียบร้อยแล้ว) ใช้กับ Affirmative Statement และ Affirmative Answer
- We have not yet read that book. (Neg. St.)
- Has he come back yet ? (Question)
- No, he has not come back yet. (Neg. Ans.)
- Yes, he has already come back.
- Yes, he has come back already.
**** already เมื่อเป็นการแสดงความประหลาดใจของผู้พูดจะใช้ในประโยคคำถาม
- Have you finished your report already?

Question(คำถาม) Affirmative(บอกเล่า) Negative(ปฏิเสธ)
- just -
yet - yet
already already -

4. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตและยังไม่จบในขณะที่พูด จะมีคำว่า ever , never
ever ใช้กับ Question
never ใช้กับ Negative Statement และ Negative Answer
- Have you ever been to America? (Question)
- No, I have never been there. (Neg. Ans.)
- Yes, I have been there .
- I have never palyed ice-skating. (Neg, St.)

5. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้บ่งเวลาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน จะมีคำว่า up to the present time ,
until now , so far , so far this month , at last,
- Up to the present time we have had no news from John.
- I have received no answer from him so far.
- He has finished his report at last.

6. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซากหลาย ๆ ครั้ง จะมีคำว่า many times, several times , over and over
- I have been to Hua-Hib many times.
- She has seen "Jurassic Park" several times.
- We have studied Tenses over and over.

7. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดลงแล้ว แต่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต
- Janet has bought a car so that she will have transportation to work.
- He has studied all day so that he can go to the dance tonight.

8. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งยังไม่สิ้นสุด จะมีคำว่า this month , this year
- Have you had a holiday this year?
- You have done a lot of work this morning.
- I have read two books this week.

9. ใช้ในบทสนทนา จดหมาย รายงาน หนังสือพิมพ์
Conversation --- I have lost my keys. Have you seen them? Yes, I have seen them.
Yes, I saw them yesterday. (ถ้ามีเวลาบอก ใช้ past simple)
Letters - -- Dear James,
I'm sorry that I haven't written to you for such a long time but I have been
very busy working for an examination.
******************************************************************************************

The Present Perfect Continuous Tense

โครงสร้าง : S + have, has + been + Ving

หลักการใช้

1. ใช้กับเหตุหารณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงดำเนินต่อไป ใช้กับคำว่า since และ for
ส่วนมากมักจะใช้กับ verb ที่มีความหมายเป็นการกระทำที่นาน (long action) เช่น learn , lie , stay , sit ,
stand , study , sleep, rest , read , work , wait , play , etc. ต่างกับ present perfect
ก็ตรงที่ใช้เน้นการกระทำที่ต่อเนื่องกัน และอาจจะดำเนินต่อไปในอนาคต
- We have been living here since 1987.
(= We came here in the past and we are still living here now.)
- She's been waiting for a long time.
(= She's still waiting now.)
- I've been studying English for eight years.
( = She's still studying English now.)
- James has been painting that door since three o'clock and he hasn't finished it yet.
(หมายเหตุ - เหตุการณ์ ทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่เสร็จสิ้นลง)

2. ใช้กับเหตุการณ์ซึ่งได้เกิดขึ้นและผ่านพ้นไปแล้ว แต่ยังคงทิ้งร่องรอยให้เห็นได้ในขณะที่พูด เช่น
- The workmen have been digging up the raod and now the traffic cannot pass.
- What have you been eating? Your lips and chin are purple.
- We have been driving along muddy roads and now the car is dirty.
- He has been drinking and can't walk straight .
- He has been studying all night and has fallen aslep in class.
********************************************************
The Past Simple Tense

โครงสร้าง : S + V2

หลักการใช้

1. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีต ซึ่งจะมีคำที่บอกเวลาในอดีตกำกับไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ คือ
yesterday (เมื่อวานนี้) , last night (week/month/ year/..etc.)(...ที่แล้ว) , at that time (ในตอนนั้น),
formerly (เมื่อก่อน) , in the past (ในอดีต) , just now (เมื่อสักครู่นี้) , ago (ที่แล้ว), once (ครั้งหนึ่ง),
in the old days (ในสมัยก่อน) , the day before yesterday (เมื่อวานซืน) , the previous day
(วันก่อน), in those days (ในสมัยนั้น) , the other day (วันก่อน) , a few minutes ago
( 2-3 นาทีที่ผ่านมา), in 1990 , etc...
- They came to see me last Thursday.
- Two days ago I asked you to do the report.
- I didn't go to school yesterday.
- Did you learn French last year?

2. ใช้กับการกระทำอันเป็นนิสัยหรือเคยปฏิบัติมาในอดีต แต่ปัจจุบันไม่เกิดขึ้นแล้ว เช่น
- John lived in Manchester when he was young.
(He doesn't live there now and he is no longer young. A completed action and
a completed state)
- In the old days we could travel all over Bangkok by boat.
- Did your father smoke when he was young?
- No, he didn't.

3. ใช้กับคำว่า used to ซึ่งแสดงถึงการกระทำอันเป็นนิสัย หรือเคยปฏิบัติมาแล้วในอดีต และในปัจจุบัน
การกระทำอันนั้นมิได้เกิดขึ้นอีก
used to + V1 (= เคยมาแล้วในอดีต) เช่น
- Mr. Smith used to teach in Japan. (But now he teaches in Thailand.)
- In the past people used to travel on foot much more often.
- You used to live in that house , didn't you?

หมายเหตุ--- ประโยคที่มีคำว่า always, sometimes , often , usually , every day , etc...อาจจะเป็น
present หรือ past ก็ได้ ถ้าเป็น pasy จะต้องมีคำที่บอกเวลาในอดีตกำกับไว้ด้วย เช่น
- We usually learned English six hours a weeks when we were in M.3.
- She went to school every day last week.

4. ใช้กับการกระทำในอดีต แสดงลำดับของความต่อเนื่องของเหตุการณ์ เช่น
- I opened my bag , took out some money and gave it to my brother.
หรือใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เช่น
- He took a bath and listened to the 6 o'clock news.

5. ใช้กับ clause หลังสำนวน I would rather...... (ฉันอยากจะ...) , It's time ...... (ถึงเวลาแล้ว),
It's about time ........(ถึงเวลาแล้ว) เช่น
- I would rather you did your homework.
- It's time the children went to bed.

****************************************************
The Past Continuous Tense

โครงสร้าง : S + was, were + Ving

I , He , She was walking at eleven o'clock yesterday.
John running.
We, You , They , were swimming.
The boys sleeping

หลักการใช้

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตในเวลาที่บ่งไว้ชัดเจน เช่น
- They were learning English at eleven o'clock yesterday.
- At nine o'clock last night we were watching television.

2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เป็นเวลานานในเวลาเดียวกันในอดี ซึ่งจะใช้ past continuous
กับทั้งสองเหตุการณ์นั้น เช่น
- The students were thinking about their lunch while the teacher was explaining
new words.
(Two long actions happening at the same time in the past.)
- She was singing as I was sweeping the floor.

3. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ และมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ซึ่งเป็นเหตุการณ์สั้นๆ เข้ามาแทรก (The first action was happening when the second ,
shorter action happened.)
เหตุการณ์ที่เกิดก่อนและกำลังดำเนินอยู่ ใช้ past continuous
เหตุการณ์สั้นๆ ที่เข้ามาแทรก ใช้ past simple
- The student interrupted her while she was explaining how to use the machine.
(นักเรียนพูดสอดแทรกเธอ ในขณะที่เธอกำลังอธิบายถึงวิธีการใช่เครื่องจักร)
- When I came home , my mother was talking on the telephone.
- While/As he was walking past the building , he heard a scream.

หมายเหตุ --- Clause ที่ตามหลัง when (เมื่อ) มักใช้ past simple ส่วน clause ที่ตามหลัง while (as) (ในขณะที่)
มักใช้ past continuous แต่ถ้าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน หรือเกือบขณะเดียวกัน
ก็ให้ใช้ past simple ทั้งสองเหตุการณ์ เช่น
- They left the hall as I entered it.

4. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำซากในอดีต ในเวลาที่บ่งไว้ชัดเจน
- Last year he was taking paino lessons every day.
- We were visiting my parents every evening while we were in Bangkok.

หมายเหตุ --- รูปประโยคที่ใช้ past continuous ในข้อ 4 นี้ มีความหมายเหมือนกับรูปประโยคที่ใช้ past simple
และเรานิยมใช้กับ past simple มากกว่า

*********************************************************
The Past Perfect Tense

โครงสร้าง : S + had + V3

I , He , She, Jim had gone out before John came.
You , We , They, finished reading when Bill came in.
Tom and Mary left when Helen reached home.


หลักการใช้

1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช้ Past Perfect
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง ใช้ Past Simple
และมักจะเชื่อมด้วยคำว่า when , before , after , until , as soon as , เช่น
- He had written to her four times when he got her reply.
(ใช้ past perfect เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเขียนถึงเธอ 4 ครั้ง ก่อนที่เขาได้รับคำตอบจากเธอ)

2. ใช้กับคำว่า by the time
By the time + Past simple , Past Perfect
- By the time the sun set , we had left school.
- By the time the children went to bed , they had already finished their homework.

3. ใช้หลังคำว่า that ในประโยค Indirect Speech ซึ่งเปลี่ยนมาจากประโยค Direct Speech เช่น
- He told me that they had left about an hour before.
- They said that they had done the report.

4. ใช้กับ no sooner ................than... (ทันทีที่..........ก็....)
Hardly ....................when ....(ทันทีที่..........ก็....)
Scarcely ............when .......(ทันทีที่..........ก็....)

Subject had no sooner V3 than Subject Past Simple
hardly when
scarcely when

- They had no sooner finished their work than they went out.
- They had scarcely left the house when the letter came.


************************************************************
The Past Perfect Tense

โครงสร้าง : S + had + V3

I , He , She, Jim had gone out before John came.
You , We , They, finished reading when Bill came in.
Tom and Mary left when Helen reached home.


หลักการใช้

1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช้ Past Perfect
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง ใช้ Past Simple
และมักจะเชื่อมด้วยคำว่า when , before , after , until , as soon as , เช่น
- He had written to her four times when he got her reply.
(ใช้ past perfect เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเขียนถึงเธอ 4 ครั้ง ก่อนที่เขาได้รับคำตอบจากเธอ)

2. ใช้กับคำว่า by the time
By the time + Past simple , Past Perfect
- By the time the sun set , we had left school.
- By the time the children went to bed , they had already finished their homework.

3. ใช้หลังคำว่า that ในประโยค Indirect Speech ซึ่งเปลี่ยนมาจากประโยค Direct Speech เช่น
- He told me that they had left about an hour before.
- They said that they had done the report.

4. ใช้กับ no sooner ................than... (ทันทีที่..........ก็....)
Hardly ....................when ....(ทันทีที่..........ก็....)
Scarcely ............when .......(ทันทีที่..........ก็....)

Subject had no sooner V3 than Subject Past Simple
hardly when
scarcely when

- They had no sooner finished their work than they went out.
- They had scarcely left the house when the letter came.


**************************************************

The Past Perfect Continuous Tense

โครงสร้าง : S + had been + Ving

หลักการใช้

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองเหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินอยู่เป็นเวลาต่อเนื่องกัน
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งก็เหมือนกับ Past Perfect นั่นเอง แต่ต่างกับ Past Perfect ตรงที่
เน้นถึงอาการที่ได้ดำเนินต่อเนื่องกันไปเท่านั้น เช่น
- We had been discussing the matter for two and a half hours when he arrived.
(แสดงให้เห็นถึงการอภิปรายที่เริ่มต้นก่อนที่เขาจะมาถึง และบางที่จะดำเนินต่อไปอีก)
- When he came , she had been waiting for half an hour.
- She had been living in Phrae for ten years before she moved to Lampang.

หมายเหตุ -- กริยาบางตัวเท่านั้นที่ใช้รูป Perfect Continuous ได้ เช่น wait , work , live , lie ,
sleep,go, play , talk , sit , etc....ซึ่งเป็นกริยาที่แสดงอาการได้นานๆ (long action)

2. ใช้แสดงการกระทำที่เป็นอดีต แต่ปรากฎผลให้เห็นในเวลาต่อมา เช่น
- Mary was dark because she had been sunbathing.
- I was tired because I had been driving all day.

Views: 1183

Comment

You need to be a member of หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ to add comments!

Join หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

Comment by MomyPie on April 9, 2009 at 1:25pm
มาเพิ่มเติมให้อีกค่ะ( ลอกจากตำราที่มีอยู่ค่ะ)
Adverb Clauses; whereas และ while ใช้แสดงความหมายตรงกันข้าม whereas และ while อาจใช้แทนกันได้โดยความหมายไม่เปลี่ยน เรามักใช้จุลภาต(,) แม้ว่าAdverb Clausesจะอยู่หลัง
a) Mary is rich, whereas John is poor.
b) Mary is rich while John is poor.
c) John is poor, while Mary is rich.
d) Whereas Mary is rich, John is poor.
Comment by MomyPie on April 8, 2009 at 9:13pm
You use whereas ด้วยเหตุที่,ส่วนto introduce a comment which contrasts with what is said in the main clause.(
Pensions are linked to inflation, whereas they should be linked to the cost of living...
= while
ตัวอย่างประโยค**
1.Whereas who'd look twice at me, especially without my collar?' He pulled it off as he spoke and dropped it into the glove compartment.
BR written But until someone bothers to do a cross check, the fact that a pupil at the kindergarten doesn't figure elsewhere wouldn't come up.'
2 BR written When Pamela first came the Camp `was full of pacifists - you know, weeks and weeks of meetings about cutting the fence because it was an act of violence, whereas me, I'd just go out and cut it!

มีอีกนะคะ เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้ค่ะ วันนี้ไม่สะดวก คุณนายลิงน้อยกวนแม่มั่กมาก
Comment by Beekim on April 8, 2009 at 4:55pm
Wow! ดีจัง บางอย่างลืมไปแล้วค่ะ....ว่าแต่ดิฉันมีขอสงสัยคะว่า คำประเภท whereas, inwhich, whereby ใช้อย่างไงคะ
และ คำว่า one และ ones ใช้ต่างกันอย่างไงคะ
Comment by Nong Seya on April 7, 2009 at 4:50pm
ดีมากค่ะ จะพยายามอ่านและทำความเข้าใจนะค่ะ สู้สู้ แม่น้องเซญ่า
Comment by Mommy Dearest on April 7, 2009 at 3:50pm
Ohhhh. This is good info ka. Thanks a bunch.
Comment by พลอยชมพู on March 31, 2009 at 2:00pm
ขยันพิมพิ์จังเลยค่ะ มีประโยชน์มากๆ

เมื่อวานก็นั่งเรียน (ด้วยตนเอง) เกี่ยวกับ Tenses พอดีเลยค่ะ ใช้คู่มือของ คุณลำดวน จาดใจดี
คิดหลายตลบว่าจะแยก Tenses ยังไงดี ถึงจะทำให้จำได้ง่ายๆอ่านแล้วจดลงสมุดพร้อมตัวอย่าง
ซึ่งได้แยก Tenses ออกมาเหมือนที่คุณเขียนเรียงเอาไว้เลยค่ะ ซึ่งจำได้ง่าย ตอนนี้เพิ่งจำได้
3 Tenses เอง เหอๆๆ เรียนตอนแก่นี่สมองไม่ค่อยรับเลย เหนื่อยเหมือนกัน

ตอนนี้ท่องแบบว่าสั้นๆ ว่า

1. ซิมเพิล > > > ปัจจุบัน >>> อดีต >>> อนาคต

2. โปรเกรสซิฟว์ > > > ปัจจุบัน >>> อดีต >>> อนาคต

3. เพอเฟ็คท์ > > > ปัจจุบัน >>> อดีต >>> อนาคต

4. เพอเฟ็คท์ โปรเกรสซีฟว์ > > > ปัจจุบัน >>> อดีต >>> อนาคต

นี่มานั่งเขียนแป๊ปเดียว จำได้ทั้ง 12 Tenses ละ (จำได้แต่ "ชื่อ" นะ อิ อิ)

รายละเอียดย่อย ต้องไปอ่านอีกรอบ จำยากจริงๆ

เอาลิงค์มาฝากนะคะ หากเพื่อนๆ คนอื่นๆ ที่เรียนเรื่อง Tenses แล้ว ลองทำแบบฝึกหัดดูที่นี่นะคะ
จะได้คล่องขึ้น http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests เว็บนี้ดีมากๆ เลยค่ะ

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2022   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service