เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

เพลงช้าง

Elephant / dà xìang

大象大 象 , 大 象

你 的 鼻 子 为 什么 那 么 长

妈 妈 说 鼻 子 长才 是 漂 亮


dà xìang, dà xìang

nî de bí zi wèi shén me nà me cháng

ma ma shuo bí zi cháng cái shì piào liang

Views: 5951

Comment

You need to be a member of หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ to add comments!

Join หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on August 25, 2010 at 1:19pm
píng guŏ yuán píng guŏ hóng
Apple round apple red 苹果圆苹果红


píng guŏ zhī duō píng guŏ tián
Apple juicy apple sweet 苹果汁多苹果甜


píng guŏ píng guŏ wŏ ài nĭ
Apple apple I love you 苹果苹果我爱你


píng guŏ tián tián wŏ ài chī
Apple sweet I love to eat 苹果甜甜我爱吃
AppleTreepíng guŏ shù
Apple Tree 苹果树


píng guŏ yuán píng guŏ hóng
Apple round apple red 苹果圆苹果红


píng guŏ zhī duō píng guŏ tián
Apple juicy apple sweet 苹果汁多苹果甜


píng guŏ píng guŏ wŏ ài nĭ
Apple apple I love you 苹果苹果我爱你


píng guŏ tián tián wŏ ài chī
Apple sweet I love to eat 苹果甜甜我爱吃
Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on August 1, 2010 at 3:14pm
Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on July 20, 2010 at 3:21pm
Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on July 20, 2010 at 3:14pm
Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on July 20, 2010 at 3:13pm
Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on July 2, 2010 at 11:39am
医院[yī yuàn] hospital
阿姨[ā yí] auntie
叔叔[shū shu] uncle
警察局[jǐng chá jú] police office
学校[xué xiào] school
银行[yín háng] bank
Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on July 2, 2010 at 11:37am
面条[miàn tiáo] oodles
词典[cídiǎn] dictionary
笔[bǐ] pen
书包[shūbāo] backpack
梨[lí] pear
厨房[chú fáng] kitchen
洗手间[xǐ shǒu jiān] restroom/bathroom
卧室[wò shì] bedroom
学生[xué shēng] student
人[rén] people
饺子[jiǎo zi] jiaozi
包子[bāo zi] steamed bun
牛排[niú pái] steak
星期[xīng qī] week
Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on July 2, 2010 at 11:19am
1、In Chinese, " what day is today?"means "Jīntiān xīngqī jǐ". " jīntiān"means today, "xīngqī jǐ" means day of the week.
2、Usually, when we express the day of week , the sentence structure is "jīntiān/míngtiān+Monday/ Saturday/Tuesday WednesdayFriday/Sunday"
Examples:.Today is Wedbesday.
Jīntiān xīngqī sān.
3、But in the negative sentence, the sentence structure is "jīntiān/míngtiān+bú+shì+Monday/ Saturday/Tuesday WednesdayFriday/Sunday", which means " Today is not Monday/ Saturday/Tuesday WednesdayFriday/Sunday.
Example, Today is not Wednesday.
Jīntiān bú shì xīngqī sān.
4、When we want to emphasize some day ,we use "shì" in the definite sentence,
Please pay attention to follow sentences:
Jīntiān shì xīngqī yī ma?
Jīntiān bú shì xingqi wǔ, jīntiān shì xīngqī èr
Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on June 24, 2010 at 4:04pm
1. Verbal constructions in series:
Verbal constructions in series are often seen in Chinese sentences. The verbs
来 (lái) and 去 (qù) are two verbs used often in such constructions. For example:

她 去 看 她妈妈。 Tā qù kàn tā māma. She went to see her mom.
v1 v2

In the example, the second verb expresses the purpose of the action intended by
the first verb, but there is no grammatical feature between the two verbs to
mark the subordination. Between the verbs, a place word can be inserted to
specify the location where the intended action takes place. For instance:

我来纽约学经济。 Wŏ lái Niŭyuē xué Jīngjì. I came to NY to study Economics.

If you want to negate the sentence, the negation falls before the first verb:

我不去喝茶 Wŏ bú qù hē chá. I won’t go to have tea.
我不去北京学中文。 Wŏ bú qù Bĕijīng xué Zhōngwén. I won’t go to Beijing to study Chinese.


2. Double objects:
Some transitive verbs take two objects: a direct object ( usuallyreferring to a
thing), and an indirect object (usually referring to a person). No function word
is used between the two objects, but their order is fixed: The indirect object
is followed by the direct object, and never the other way around:

他借我画报。 Tā jiè wŏ huàbào. He lends me the pictorials.
她给我你的电话。 Tā gĕi wŏ nĭ de diànhuà. He gave me your phone (number).

Sentence Patterns with a predicate verbs taking double objects

Subject Predicate
noun/pronoun Verb indirect object (noun/pronoun) Direct object (noun/noun phrase) Particle
妈妈 给 美国学生 汉语书
江华 不还 王老师 什么
你 教 他们 法文 吗

3. Pivotal construction:
Consider this sentence:

她朋友请她喝咖啡。
Tā péngyou qĭng tā hē kāféi.
Her friend invited her to have coffee.

In this sentence, the underlined 她 is known grammatically as a “pivot”, and is
the object of the first verb 请 , and the subject to the second verb 喝 .This type
of sentence is called a “pivotal construction”.

There are a handful of verbs in the Chinese language, which can be used in pivotal
constructions. Among them, we so far have learned 欢迎 (to welcome), 叫 (to ask),
请 (to invite) . For example:

欢迎 你 来 我们 学院 学电脑。
Huānyíng nĭ lái wŏmen xuéyuàn xué diànnăo,
(We) welcome you to come to our college to study Computer Science.

她叫我今天去纽约。
Tā jiào wŏ jīntiān qù Niŭyuē.
She asked me to go New York today.
.
The summery of pivotal construction:
Subject + Verb + Pivot + Verb
我 + 请 + 他 + 来

4. The difference between 知道 and 认识:

认识 emphasizes the ability to identify a person or thing as being this and not
that. It means to distinguish, recognize and understand the difference. It also
means ‘to be acquainted with’.

你认识她吗? 认识。她是我弟弟的朋友。
Nĭ rènshi tā ma? Rènshi. Tā shì wŏ dìdì de péngyou.
Do you recognize (Are you acquainted with) her? Yes. She is my younger brother’s friend.

知道 means to understand and to be aware of facts and priciples:

我不认识 Judy,可是我知道她是我弟弟的朋友。
Wŏ bú rènshi Judy, kĕshì wŏ zhīdao tā shì wŏ dìdì de péngyou.
I am not acquainted with Judy. But I know that she is my younger brother’s friend
Comment by สุภาพร(แม่ปั้น฿แป้ง) on May 28, 2010 at 3:59pm

Chinese Children Song: Bu3 Yu2 Ge3 (Fishing Song)
--------------------------------------------------------------------------------
Fishing Song / bû yú gë

捕 鱼 歌白 浪 涛 涛 我 不怕

掌 起 舵 儿 往 前划

撒 网 下 水 把 鱼打

捕 条 大 鱼 笑 哈哈

Hey-oh-hey-oh-hey-oh Hey-hey-oh (x4)

-------------------------------------------------------------------------------

bái làng täo täo wô bú pà

zhâng qî duò ér wâng qián huá

sâ wâng xià shuî bâ yú dâ

bû tiáo dà yú xiào hä hä

Hey-oh-hey-oh-hey-oh Hey-hey-oh (x4)
--------------------------------------------------------------------------------
Vocabulary List
1
Catch2
Fish3
Song4
White
bái


5
Wave
làng


6
Big wave
täo


7
I8
Not (negative prefix)9
Scared10
Start up
zhâng qî
掌 起

11
Rudder
duò


12
Row forward
wâng qián huá
往 前 划

13
Cast the net
sâ wâng
撒 网

14
Into the water
xià shuî
下 水

15
To catch some fish
bâ yú dâ
把 鱼 打

16
Measure word for long, thin things
tiáo


17
Big fish
dà yú
大 鱼

18
Smile and laugh
xiào hä hä
笑 哈 哈

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2021   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service