เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

โรงเรียนทางเลือก สวรรค์ชั้นแปดของพ่อแม่

โดย : ชฎาพร นาวัลย์

ใครก็อยากให้ลูกเรียนเก่งเป็นเลิศ ฉลาดเป็นกรด แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่คะแนนจิตพิสัยเป็นศูนย์

นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่รบเร้าให้บุญอเนก มณีธรรม ก่อตั้งโรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนทางเลือกที่ไม่อยากเห็นเด็กแข่งกันเข้าเส้นชัยแห่งความสำเร็จ มองไปแต่หลักชัยโดยไม่มองดอกไม้ข้างทาง


"โรงเรียนไม่ ใช่เพียงสถานที่กวดวิชา หรือ โรงบ่มเพาะยาพิษ ที่มุ่งแต่ให้นักเรียนที่จบการศึกษาออกมา มุ่งหวังแต่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในแง่มุมของการสอบเรียนต่อเข้า มหาวิทยาลัย สอบได้คณะยอดฮิตเท่านั้น ถ้าหากนักเรียนเป็นคนเก่งอย่างเดียว แต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วน ทำร้ายสังคม จึงมีผลวิจัยออกมาว่า 80% ของเด็กไทยไม่มีขีดความสามารถอยู่รอดในศตวรรษหน้า"

คำประกาศเสียงดังของบุญอเนก แล้วโรงเรียนที่ดี โรงเรียนในอุดมคติต้องมีรูปร่างหน้าตา และบุคลิกอย่างไร


โรงเรียนทาง เลือกของเขาออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการและสภาวะของผู้เรียน เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นต้องไม่ย่างก้าวสู่ค่านิยมและความคิดที่ผิดๆ


ไม่ว่าจะเรื่องการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นแต่การเรียนไวยากรณ์ แต่เด็กเรียนไป 10 กว่าปีกลับไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ หรือการลงโทษนักเรียนของครูยามเมื่อนักเรียนตอบคำถามหรือทำการบ้านไม่ได้ เอาแต่ตำหนิ แต่ไม่มีคำชื่นชม หรือ คำพูดในเชิงบวกเพื่อเติมกำลังใจให้กับนักเรียนเลย


เขาบอกว่า พ่อแม่จึงต้องเข้าถึงหัวใจของการเลี้ยงลูก ต้องเอาเด็กเป็นที่ตั้ง หาใช่ผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง และเสริมสร้างความสามารถตามความถนัดของลูกๆ ส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษามีหน้าที่เปลี่ยนเป้าหมายการเรียนเสีย ใหม่ และจัดการสอนที่สอดรับกัน โดยเน้นการยกระดับความคิด จิตใจ เอาความรู้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการใฝ่รู้ และแสวงหา เพื่อการอยู่ร่วมอย่างสันติ เข้าใจกัน และเคารพซึ่งกันและกัน


นั่นเป็นเหตุให้พ่อแม่ที่มีโลกทัศน์กว้างไกลหลายคนหันเหความสนใจเก่าๆ และเฟ้นหา "โรงเรียนทางเลือก" กันมากขึ้น


ในเมื่อ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ช้อก้องโลกยังพูดว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" โรงเรียนต้นกล้า หนึ่งในบรรดาโรงเรียนสไตล์การสอนแบบใหม่ 2-3 แห่งในเชียงใหม่ ก็กล้านำเสนอตัวเองเป็นทางเลือกปูทางสำหรับไอน์สไตน์จิ๋ว


หลักสูตรแนวคิดบูรณาการ ผสมผสานทั้งศาสตร์ของตะวันออกและตะวันตก ของโรงเรียนต้น กล้าถูกประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบ้านเรา ทั้งบุคลิกภาพ ความต้องการ คุณลักษณะและเหมาะกับวัยของเด็กไทย พร้อมกับคอยประเมินความถนัดตามแนวคิด และวางแผนร่วมกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความถนัดเป็นรายบุคคล พร้อมดึงกระบวนการเรียนสอนแบบโครงการ (Project Approach) เข้ามาใช้เพื่อฝึกฝนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language)


"การสอนแบบโครงการเพื่อเรียนรู้ทั้งกระบวนการ จะทำให้เด็กเข้าใจได้กว้างและลึกกว่าเก่า เช่น วิชาการทำอาหาร เด็กๆ จะเข้าใจประเภท และลักษณะของอาหารที่รับประทานได้ มีกิจกรรมการเรียนรู้เพาะปลูกพืชเบื้องต้น การทำอาหารในรูปแบบต่างๆ การแปรรูปอาหาร การเปลี่ยนสถานะของอาหารจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง เพื่อฝึกฝนการทำงานเป็นทีม และรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ทำ"


โรงเรียนทาง เลือกในแบบฉบับของเขาจะแบ่งเป็นกิจกรรมบ่มเพาะจินตนาการและความสุข ฝึกการเรียนรู้ประจำวันที่มุ่งพัฒนา ความสงบ ความมีสติ ความเบิกบาน ความอ่อนโยน สุนทรียภาพในจิตใจ เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคง กับกิจกรรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการ มุ่งส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ และจินตนาการที่กว้างไกล


เมื่อทางเลือกแบบเดิมมีปัญหา ทางเลือกใหม่น่าจะดีกว่า และถ้าเด็กอยากมาโรงเรียนมากกว่าอยากไปห้าง นั่นคือดัชนีชี้วัดสำเร็จโรงเรียนทางเลือกของ "โรงเรียนต้นกล้า"


นอกจากเราจะใช้วิธีการแบบสากลเพื่อ "ปั้นเด็กไทย" ให้มีความสามารถในการแข่งขันและอยู่รอดในเวทีโลกแล้ว ยังมีอีกแนวทางหนึ่งที่ฮิตฮอตไม่แพ้กันแถมยังอินเทรนด์อีกด้วย นั่นคือการใช้วิถีพุทธมาประยุกต์เป็นแบบเรียน


เมื่อสังคมเรียกร้องหาคนเก่งและคนดีในคนเดียวกัน พร้อมสู้กับความอยุติธรรมในสังคม หลายคนเชื่อว่าระบบการศึกษาแนวพุทธจะตอบโจทย์นี้ได้ โรงเรียนต้นกล้าจึงต้องปลูกฝังรากแก้วแห่งธรรมะให้น้องหนูตั้งแต่เริ่มวัยเรียน


เช่นเดียวกับ โรงเรียนสยามสามไตร หรืออนุบาลหนูน้อย หนึ่งในโรงเรียนวิถี พุทธทั้งหมดที่บรรจุไตรสิกขา แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเป็นยอดชฎา อาศัยพุทธวิธีการสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นหลักสูตร โดยจะผสมผสานหลักปฏิบัติธรรมกับวิถีการดำรงชีวิตแบบไทย ศึกษาให้รู้จักตนเอง ฝึกควบคุมตน เพื่อนำชีวิตที่ดี

พร้อมกับมีวินัยกำกับตน ฝืนตนและฝึกตนในการศึกษา ฝึกจิตให้เข้มแข็ง ควบคุมตนเองได้ทั้งภายในและภายนอก ขณะเดียวกันก็ต้องคงแก่เล่น คงแก่เรียน ทำงานและเข้าสังคมได้ อย่างมีความสุข


"ลบภาพการนั่งเรียนวิชาพระพุทธศาสนาออกจากความทรงจำเสียก่อน เพราะเด็กจะเรียนรู้วิถีพุทธผ่านการสอดแทรกในชีวิตประจำวัน ไม่ตึงเครียด พวกเขาจะซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติ ธรรมะก็คือธรรมชาติ เพียงแต่ต้องย่อยและสังเคราะห์ให้เด็กเข้าใจและยอมรับได้ง่าย"


อนินทิตา โปษะกฤษณะ เจ้าของโรงเรียนสยามสามไตร บอกว่าพ่อแม่บางคนโอบอุ้มลูกไว้ในสำลี ทำให้เด็กแก้ปัญหาไม่เป็น แต่เมื่อให้พวกเขาเผชิญด้วยอาวุธทางพุทธ เด็กจะเรียนรู้ถูกผิด รู้จักตัวเอง สิ่งรอบตัว และมีจริยธรรม วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง พวกเขาก็จะดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข

Views: 1304

Reply to This

Replies to This Discussion

ที่อ่านมา ... เหมือนโรงเรียนอนุบาลร่มไม้เลยค่ะ ... โรงเรียนนี้เน้นให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนรอบข้าง สอนจริยธรรม เรียนรู้ตลอดเวลาและรู้จักต่อยอดทางความคิด ...

ผอ. โรงเรียนกล่าวในวันปฐมนิเทศน์ค่ะว่าจริง ๆ มีหลายทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็น Project Approach, Whole Langauage หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ทุกอย่างถูกปรับและนำมาไปใช้เรียกว่า "โรงเรียนอนุบาลร่มไม้" :)

ไปแคมป์มา 3 วัน ก็รู้สึกสนุกไปกะลูก ก็คิดว่าลูกก็คงสนุก วันนี้ไปส่ง น้องเจก็ไม่ร้องไห้ ไปสนุกอยู่ที่ห้องยิม เดี๋ยวกะลังจะไปรับแล้วล่ะ :) ดีใจที่เห็นลูกไปโรงเรียนแล้วมีความสุข และสนุกค่ะ
เอาแล้วไง..งานเข้าแล้วคุณพ่อ

ลองพิจารณาดูนา ตั้งเป็นศูนย์หรือสถาบันแล้วในที่สุดก็สร้างโรงเรียนทางเลือกไปเลยค่ะ (คิดการใหญ่) ยังขยายสถาบันให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจในต่างจังหวัดได้อีกแหน่ะ

นำเอาหลักสูตร(วิธีการเรียนการสอน) รวมถึงศึกษางานวิจัย จากหลายๆที่ทั้งในและต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกเด็กเล็กแดงบ้านเรา วิธีคิดของเค้าแตกต่างจากวิธีคิดของบ้านเรานะคะในเรื่องของการสอนให้คิดให้ทำ ส่วนของเราก็เหมือนอย่างที่คุณพ่อมือใหม่เขียนไว้ในหนังสือยังไงคะว่า"การเรียนการสอนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า" ที่ "เรียนภาษาไม่ต่ำกว่า16ปีแต่กลับไม่สามารถทำให้พูดภาษาได้ดี" เพราะ "สอนผิดธรรมชาติ" นี่ไงแรงบันดาลใจที่คุณพ่อได้นำมาแบ่งปัน ดังนั้น คุณพ่อต้องลุยProjectต่อไปเพื่อเด็กๆของพวกเราให้ความรู้แล้วยังจะได้บุญอีกด้วยนา

เค้าว่ากันว่า "เด็กเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต" จริงมะคะ เพื่อนหลายคนยุคุณพ่อยังเขียนหนังสือได้เลย แล้วในที่นี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนยุเหมือนกัน คุณพ่อมื่อใหม่คิดเห็นว่ายังไงดีคะ

ยังไงก็ขอหุ้นด้วยคนละกันนะคะ..ขอจอง 555555
All,

It will be great if someone found exactly how method to create the imagination nerve for child. We almost forget that the foundation of civilization our mankind comes from creativities resulted from the imagination. Thank for remind me..

Let me share, If we consider the well known history people who contribute great creativities for the mankind eg.. in music, art, science.. It has been noted that those people childhood rather plays/stay with the nature, ( maybe condition as poor, remote) but some theory

Imagination brain is motivated / stimulated from the environments which have condition of uncompleted and complex. If we see the nature eg.. sky, tree, river. It is the most complex puzzle. One can view the sky differently from another obviously. Perception of child, there is no way that the sky or tree could be seen as completed & perfect form to explain.. it could be imagined to infinite mean..

Imagine, if everyday/ every minute, one kid has playing with this most complex puzzle, that kid has to see/solve puzzle everyday. Definitely, that kid is already working hard on building imagination & creativities nerve for being survival.

Therefore, I will not believe that school could help create the imagination/ creativies .. Because school have the limitation on space and contain with wall.. (when it is contained with the space and wall, it is likely seem as complete form.. .. everyday view as same.. perception and imagination are contained.)


We should find also our own way at home to create the imagination and creativities.. such as 2pasa from the khun por meu mai..I never feel that communities web useful and never write some comment. But this community web seems interested for me as one of new father.

Good luck

PS. Buddhist way,, school guides may be seriously considered the child to not understand distractedly from its core concept and apply it correctly for appropriate the childhood. I think that will be most difficult to measure.
คล้ายกับโรงเรียนทางเลือกเปิดใหม่ชื่อ โรงเรียนปัญญาเด่น ที่นี่ก็น่าสนใจดีครับ
ลองเข้าไปดูได้ที่ www.panyaden.ac.th

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service