หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

made of, made on, made out of ต่างกันยังไงคะ / ลูกแหง่ / 2 ปีซ้อน

1. การใช้ made of / made on และ made out of ใช้ต่างกันยังไงคะ (ช่วยอธิบายและยกตัวอย่างให้หน่อยค่ะ)
2. เค้ามีคำว่า "ลูกแหง่" ใช้กันมั้ยคะ หรือว่าต้องใช้คำไหนให้ได้ความหมายนี้ดี
3. การทำอะไรติดกัน 2 ปีซ้อน จะใช้คำว่าอะไรคะ เช่น ไม่ได้ไปลอยกระทง 2 ปีซ้อนแล้ว

ขอบคุณค่ะ ^^

Views: 3185

Replies to This Discussion

2. Mommy's boy/girl. Daddy's boy/girl. ลูกแหง่ติดแม่ ลูกแหง่ติดพ่อ
3. We did this two years in a row.

make for
1. To have or produce (a particular effect or result): small details that make for comfort.
2. To help promote; further: makes for better communication.

make off
To depart in haste; run away.

make out
1. To discern or see, especially with difficulty: I could barely make out the traffic signs through the rain.
2. To understand: could not make out what she said.
3. To write out; draw up: made out the invoices.
4. To fill in (a form, for example).
5. Informal To represent as being: made me out to be a liar.
6. Informal To try to establish or prove: He made out that he was innocent.
7. To get along in a given way; fare: made out well in business.
8. Slang
a. To neck; pet.
b. To have sexual intercourse.

make over
1. To redo; renovate.
2. To change or transfer the ownership of, usually by means of a legal document: made over the property to her son.

make up
1. To put together; construct or compose: make up a prescription.
2. To constitute; form: Ten years make up a decade.
3.
a. To alter one's appearance for a role on the stage, as with a costume and cosmetics.
b. To apply cosmetics.
4. To devise as a fiction or falsehood; invent: made up an excuse.
5.
a. To make good (a deficit or lack): made up the difference in the bill.
b. To compensate for: make up for lost time.
6. To resolve a quarrel: kissed and made up.
7. To make ingratiating or fawning overtures. Used with to: made up to his friend's boss.
8. To take (an examination or course) again or at a later time because of previous absence or failure.
9. To set in order: make up a room.
10. Printing To select and arrange material for: made up the front page.

make with Slang
1. To bring into use: a flirt making with the eyes.
2. To put forth; produce: always making with the jokes.
Idioms:
make a clean breast of
To confess fully.

make a face
To distort the features of the face; grimace.

make a go of
To achieve success in: have made a go of the business.

make away with
1. To carry off; steal.
2. To use up or consume.
3. To kill or destroy.

make believe
To pretend.

make bold
To venture: I will not make so bold as to criticize such a scholar.

make book
To accept bets on a race, game, or contest.

make do
To manage to get along with the means available: had to make do on less income.

make ends meet
To manage so that one's means are sufficient for one's needs.

make eyes
To ogle.

make fun of
To mock; ridicule.

make good
1. To carry out successfully: made good his escape.
2. To fulfill: made good her promise.
3. To make compensation for; make up for: made good the loss.
4. To succeed: made good as a writer.

make hay
To turn to one's advantage: The candidate's opponents made hay of the scandal.

make heads or tails of
To understand: I couldn't make heads or tails of the report.

make history
To do something memorable or spectacular enough to influence the course of history: The first space flight made history.

make it
1. Informal To achieve a goal; be successful. finally made it as an actor.
2. Slang To have sexual intercourse.

make light of
To treat as unimportant: He made light of his illness.

make love
1. To engage in amorous caressing.
2. To engage in sexual intercourse.

make much of
To treat as of great importance.

make no bones about
To be forthright and candid about; acknowledge freely: They make no bones about their dislike for each other.

make off with
To snatch or steal: made off with the profits.

make (one's) day
To give one great pleasure.

make (one's) peace with
To bring oneself to accept; reconcile oneself to.

make (one's) way
1. To go forward; advance.
2. To succeed, especially in making a living.

make sail
1. To begin a voyage.
2. To set sail.

make sense
1. To be coherent or intelligible: an explanation that made sense.
2. To be practical or advisable: It makes sense to go now.

make something of
To start a fight or quarrel over.

make the grade
To measure up to a given standard.

make the most of
To use to the greatest advantage.

make the scene Slang
1. To put in an appearance: made the scene at the party.
2. To participate in a specified activity: made the drug scene.

make time
1. To travel speedily.
2. To travel at a specified rate: We made good time getting to town.
3. Slang To make progress toward attracting someone: tried to make time with the new neighbor.

make tracks Slang
To move or leave in a hurry.
make up (one's) mind
To decide between alternatives; come to a definite decision or opinion.

make waves Slang
To cause a disturbance or controversy.

make way
1. To give room for passage; move aside.
2. To make progress.
on the make Slang
1. Aggressively striving for financial or social improvement: a young executive on the make.
2. Eagerly seeking a sexual partner.
แอบเข้ามาเก็บความรู้ อ่านไปอ่านมาตาลายเลยค่ะ
เวลาขอทาง ใช้ make way please อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช้ give me the way ด้วยได้มั้ยคะ
I haven't gone to join Loy Krathong festival for 2 years. or a couple of years
ขอบคุณพี่รี และ คุณ suporntip ค่ะ
ได้ยินเค้าพูดข้อ 3 เหมือนพี่รีบอก แต่บีฟังไม่ถนัดอ่ะ (ไม่เคยใช้ เลยไม่แน่ใจ) งั้นถามต่ออีกนิดค่ะ ถ้าเป็น 3 หรือ 4 ปีต่อเนื่องก็ใช้ in a row ต่อท้ายได้ใช่มั้ยคะ
ได้ค่ะ เป็นการบอกว่าทำติดต่อกัน
Also can use "2 years straight" ka
ข้อ.2 ใช้ไงคะรี Noey is mommy's girl. แบบนี้เลยเปล่า
3. two consecutive years.
made of เวลา ทำด้วยคะ เช่น สิ่งของที่ทำมาจากวัสดุ แต่หากว่าเราเอามาแปรรูปก็ยังคงเห็นว่าเราทำมาจากสิ่งนั้นตะ
เช่น Guitar made of wood, strings, and wires.
The shirt is made of cotton.
The chair is made of wood.

ส่วน made out of ก็เหมือนกับ made from คะ จะตรงกันข้ามกับ made of คือ made from เมื่อวัสตุที่เอามาทำนั้นเมื่อแปรรูป หรือ แปรสสภาพแล้ว เราจะมองไม่เห็นสิ่งนั้น คือ มันได้หลอมละลายไป
เช่น the bridges is made out of aluminum

พี่ยกตัวอย่าง made from จะเห็นว่าเหมือนกับ made out of
The wine is made from grape.
The paper is made from tree.
ขอบคุณแม่ญ.จ้า เข้าใจแล้วล่ะ ตอนแรกก็มั่วๆ เหมือนกัน
โทษทีคะ made of จะเขียนว่า แปลว่า แต่ดันเขียนเป็นเวลา โทษของการพิมพ์ไม่ดูแป้น อิอิ เลยผิดทุกที

RSS

© 2017   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service