เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

รบกวนถามค่ะ ประโยคคำถามจะใช้ Are และ Do มีวิธีการใช้ต่างกันอย่างไรคะ

Views: 2698

Replies to This Discussion

Are - verb to be = เป็น, อยู่, คือ (is, am, are)

Verb to be มีหลักการใช้ ดังนี้
ถ้าเป็นกริยาสำคัญในประโยค มีความหมายว่า เป็น อยู่ คือ

• ใช้วางข้างหน้า กลุ่มคำ adjective (คำคุณศัพท์)
• ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Continuous (ประโยคที่มี กริยา ing)
• ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Passive Voice (ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)

หลักการใช้กับประธานในประโยค

1. ถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ซึ่งได้แก่ He She It หรือ ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง
Verb to be ที่ใช้คือ is เช่น
* He is a teacher. *Sam is a singer
* She is in the room. *My father is sleeping.
* It is a dog. *The pencil is on the table

2. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 1 ( ผู้พูดคนเดียว ) ซึ่งได้แก่ I Verb to be ที่ใช้ คือ am
* I am a student. I am under the table.

3. ประธานเป็นพหูพจน์ทุกบุรุษ ซึ่งได้แก่ We You They หรือ ชื่อคนหลาย สัตว์หลายตัว และสิ่งของหลายอันที่ถูกกล่าวถึง Verb to be ที่ใช้ คือ are เช่น
* We are nurses. *My father and I are in the room.
* They are policemen. *Suda and her friends are under the tree.
* You are very good. *The players are in the playground.

การสร้างประโยคที่มี Verb to be ให้เป็นประโยคปฏิเสธ . มีวิธีการดังนี้
เติม not ลงไปในตำแหน่งที่เรียงต่อจาก Verb to be หลัง is, am, are เช่น
* He is not in the room. *I am not a child.
* They are not teachers. *Suda is not reading.
หมายเหตุ รูปย่อของ ปฏิเสธ Verb to be คือ is not ย่อเป็น isn't
am not จะไม่ใช้รูปย่อ are not ย่อเป็น aren't

การทำประโยคที่มี Verb to be ให้เป็นประโยคคำถาม Yes No Question มีหลักการดังนี้
เอา Verb to be มาวางหน้าประโยค และเอาประธานของประโยคมาวาง เรียงต่อจาก Verb to be หลังจบประโยค ต้องใส่เครื่องหมายคำถาม เช่น He is in the room. เปลี่ยนเป็น Is he in the room ?
They are soldiers เปลี่ยนเป็น Are they soldiers?
I am a boy. เปลี่ยนเป็น Am I a boy ?
ข้อนี้ขอข้าม...รอแพทมาตอบ....ฮ่าฮ่าฮ่า
Do - verb to do = ทำ หรือการกระทำ (Do, does, did)

Verb to do

คำกริยา do นี้ มีความหมายทำนองเดียวกันกับ Verb to be คือ เป็นทั้งกริยาช่วย และกริยาแท้ ถ้าเป็นกริยาแท้แปลว่า "ทำ", "ปฏิบัติ",และ "แสดงท่า" มีหลักเกณฑ์ในการใช้ดังน

ี้ - ใช้กับประธานซึ่งเป็นบุรุษที่ 1 คือ I และ We และบุรุษที่ 2 คือ You ใช้ do

- ใช้กับประธานซึ่งเป็นบุรุษที่ 3 (เอกพจน์) ใช้ does ถ้าเป็นพหูพจน์ใช้ do

- ใช้ในรูปปัจจุบันกาล คงใช้ do หรือ does

- ใช้ในรูปอดีตกาลใช้ did ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

- ใช้ในรูปกาลสมบูรณ์ ใช้ done ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

- ใช้ในรูปประกอบกริยาแสดงกาลไม่สมบูรณ์หรือกำลังอยู่เติม ing ข้างหลังเป็น doing
ต่อให้ไๆหนๆก็ไหนๆละ
Verb to have

คำกริยา Have นี้ก็เช่นเดียวกันเป็นได้ทั้งกริยาช่วยและกริยาแท้ ถ้าเป็นกริยาแท้แปลว่า มี หรือ ได้ แล้วแต่กรณี มีหลักเกณฑ์ในการใช้กับคำนามหรือสรรพนามสำหรับคำกริยานี้ ดังนี้ คือ

- have ใช้กับประธานบุรุษที่ 1 คือ I, we และใช้กับบุรุษที่ 2 คือ You ใช้กับประธานบุรุษที่ 3 ซึ่งเป็นพหูพจน์คือ they

- ถ้าใช้กับประธานบุรุษที่ 3 ซึ่งเป็นเอกพจน์ คือ He, She และ It และคำนามที่เป็นเอกพจน์ ใช้ has

- ถ้าเป็นอดีตกาล และกาลสมบูรณ์ ใช้ had ทั้งประธานและเอกพจน์
Wowwwwwwww. What a great job!!!!
Auxiliary Verb หรือ Helping Verb (กริยานุเคราะห์ หรือกริยาช่วย)
หมายถึงคำกริยาที่นำมาประกอบในประโยค เพื่อช่วยสร้างประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และบางส่วนสามารถนำมาเป็นกริยาแท้ได้ด้วย Auxiliary Verb มีทั้งหมด 24 ตัว คือ

Verb to do 3 ตัว ได้แก่ do, does, did

Verb to be 5 ตัว ได้แก่ is, am, are, was, were

Verb to have 3 9y; ได้แก่ have, has, had

และรวมทั้ง can, could, will, would, shall, should, may, might, must, need, dare, used to, ought to, เป็นต้น

กริยาช่วยดังกล่าวสามารถแบ่งลงในกริยา 3 ช่อง ได้ดังนี้


ในบรรดากริยาช่วย (Helping verb) ทั้ง 24 ตัวนี้ สามารถเป็นกริยาแท้ (finite verb) ได้ 13 ตัว คือ Verb to do 3 3 ตัว ( do, does, did) Verb to be 5 ตัว (is, am, was, were) Verb to have 3 ตัว (have. has, had) และ need กับ dare

การสังเกตว่ากริยาตัวไหนเป็นกริยาช่วยเหลือกริยาแท้ ให้สังเกตจาก

1. ประโยค ถ้ามีกริยา 2 ตัว แสดงว่ากริยาที่กล่าวมาเป็นกริยาช่วย

2. กริยาแท้มีคำแปล ส่วนถ้าเป็นกริยาช่วยไม่มีคำแปล เช่น Verb to do แปลว่า ทำ Verb to be แปลว่า เป็น/อยู่/คือ Verb to have แปลว่า มี need แปลว่า ต้องการ (กริยาช่วยแปลว่า จำเป็นต้อง) dare แปลว่า ท้าทาย (กริยาช่วยแปลว่า กล้า)

ตัวอย่าง เช่น

She is a teacher. กริยาแท้
(มีกริยาตัวเดียวคือ is ฉะนั้น is เป็นกริยาแท้)

She is teaching English. กริยาช่วย (มาจาก Verb to be)
(มีกริยาสองตัวคือ is กับ speak ฉะนั้น is เป็นกริยาช่วย)

I have a pen. กริยาแท้
(มีกริยาตัวเดียวคือ have ฉะนั้น have เป็นกริยาแท้)

I have gone to Bangkok. กริยาช่วย ( มาจากVerb to have)
(มีกริยาสองตัวคือ have กับ go ฉะนั้น have เป็นกริยาช่วย)

That's GREAT!!!!!
ขอบคุณค่ะ คุณ Pat
หวังว่าคงช่วยได้นะค่ะ

สุดยอดค่ะ คุณแพท copy ไว้แล้วไป paste ในสมองเลยได้ไหมค่ะ

แนะนำหนังสือชื่อ "รู้ทันสันดาน TENSE" ครับ เป็นอีกเล่มที่อธิบายเรื่องพวกนี้ได้เข้าใจง่ายเลยทีเดียว

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2022   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service