หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

ใครมีเนื้อเพลง ของ momy and me บ้างคะอยากได้มากเลยค่ะ อยากหัดร้องไปพร้อมกับลูกค่ะ

Views: 223

Replies to This Discussion

มีนิดหน่อยค่ะ ลองพิมพ์ชื่อเพลงแล้วหาใน Google นะคะ
Mommy & me together that's what I see...forever closer each day..finding our way..and finding out all we can be...and it all starts with mommy & me.
Games that we play together make everyday together..more than just fun.
We're more than just one.
We're something to see Mommy&Me.
Through thick & thin together good times begin together we laugh a lot (How could we not)
We're cute as can be Mommy&me
We're laughing, loving, learning though this time goes so fast.
We're planting seeds and memories and dreams that will last.
Songs that we sing together Friends that we bring together...everything new...shows me it's true.
There's nothing at all we can't be...and it all starts with Mommy&Me.
เนื้อเพลงในสื่อการสอนของ Mommy & Me ชุด Playgroup Favorites

ชุดที่ 1 Mommy & Me : Playgroup Favorites
1. Mommy & Me
2. Shake My Hand (Hello Song)
3. A Sailor went to Sea, Sea, Sea
4. B-I-N-G-O
5. The Wheels on the Bus
6. Skip to My Lou
7. She’ll Be Coming ‘Round the Mountain
8. The Grand Old Duke of York
9. The William Tell Overture
10. I’ve Been Working on the Railroad
11. This is the Way We Wash Our Hair
12. Itsy Bitsy Spider
13. Open/Close Them
14. Take My Hand (Goodbye Song)

Lyric : Shake My Hand (Hello Song)
Put your hand in my hand
And say a big “Hello!”
I’m so glad to meet you
More than you’ll ever know
-I mean it…
Put you hand in my hand
Let’s hear you shout you name!
How about a great big hug
Before we start the game
-And won’t you…
Shake my hand
And make my day
Now it’s time, to laugh and play
Make a funny face and say
“Hey! Shake my hand and make my day!”
Shake you hands
And raise them high!
Raise them high
And touch the sky
I can make you giggle
If you wiggie and i tickle you
This way!
We can skip together
I know that you know how
Everyone who’s listening
Can skip alogn right now
-Come on and…
Let me see you “High 5!”
And I’ll give you one too
Maybe just one more big hug
Before this game is through
-Why don’t you…
Shake my and
And make my day
Now it’s time to laugh and play
Make a funny face and say
“Hey! Shake my and and make my day!”
Oh… Shake you hands
And raise them high!
Raise them high
And touch the sky
I can make you giggle
If you wiggie and i tickle you
This way!
Shake my and… It’s starting
Let’s have some fun today!
***************************************
Lyric : A Sailor went to Sea, Sea, Sea
A sailor went to sea sea sea
To see what he could see see see
But all that he could see see see
Was the bottom of the deep blue sea sea sea
Oh, Helen had a steamboat
The steamboat had a bell
When Helen went to heaven
The steamboat went to ______
Hello, operator,
Just give me number 9
If the line is busy
I’ll kick your big ______
Behind the old piano
There was a piece of glass
Helen slipped upon it
And hurt her little ______
Ask me for a muffin
I’ll give you some old bread
And if you do not like it
Just go and soak your head.
***************************************
Lyric : B-I-N-G-O
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap)-I-N-G-O!
(Clap)-I-N-G-O!
(Clap)-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap)-N-G-O!
(Clap, clap)-N-G-O!
(Clap, clap)-N-G-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap, clap)-G-O!
(Clap, clap, clap)-G-O!
(Clap, clap, clap)-G-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap, clap, clap)-O!
(Clap, clap, clap, clap)-O!
(Clap, clap, clap, clap)-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap, clap, clap, clap)
(Clap, clap, clap, clap, clap)
(Clap, clap, clap, clap, clap)
And Bingo was his name-o!
***************************************
Lyric : The Wheels on the Bus
The wheels on the bus go round and round,
round and round,
round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town.
The wipers on the bus go Swish, swish, swish;
Swish, swish, swish;
Swish, swish, swish.
The wipers on the bus go Swish, swish, swish,
all through the town.
The horn on the bus goes Beep, beep, beep;
Beep, beep, beep;
Beep, beep, beep.
The horn on the bus goes Beep, beep, beep,
all through the town..
The money on the bus goes, Clink, clink, clink;
Clink, clink, clink;
Clink, clink, clink.
The money on the bus goes, Clink, clink, clink,
all through the town.
The Driver on the bus says “Move on back,
move on back, move on back;”
The Driver on the bus says “Move on back”,
all through the town.
The baby on the bus says “Wah, wah, wah;
Wah, wah, wah;
Wah, wah, wah”.
The baby on the bus says “Wah, wah, wah”,
all through the town.
The mommy on the bus says “Shush, shush, shush;
Shush, shush, shush;
Shush, shush, shush.”
The mommy on the bus says “Shush, shush, shush”
all through the town.
Substitute these also:
The doors on the bus go open and shut.
The bell on the bus goes ding-ding-ding.
The lady on the bus says, “Get off my feet”…
The people on the bus say, “We had a nice ride”…
“Your name” on the bus says Let Me Off!
***************************************
Lyric : Skip to My Lou
Fly’s in the buttermilk,
Shoo, fly, shoo,
Fly’s in the buttermilk,
Shoo, fly, shoo,
Fly’s in the buttermilk,
Shoo, fly, shoo,
Skip to my Lou, my darlin’.
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip to my Lou, my darlin’.
Cat’s in the cream jar,
Ooh, ooh, ooh,
Cat’s in the cream jar,
Ooh, ooh, ooh,
Cat’s in the cream jar,
Ooh, ooh, ooh,
Skip to my Lou, my darlin’.
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip to my Lou, my darlin’.
หมายเหตุ : ในส่วนเพลง Skip to my Lou ทาง Mommy & Me เค้าได้เปลี่ยนเนื้อร้องนะครับ ลักษณะการร้องจะคล้ายเพลง Old macdonal had a farm ที่จะมีการเปลี่ยนเนื้อร้องในท่อนท้ายๆ โดยเอาสัตว์ และลักษณะเสียงร้องของมัน เอามาเป็นเพลง
***************************************
Lyric : She’ll Be Coming ‘Round the Mountain
She’ll be coming round the mountain
When she comes
(Toot, toot!)
She’ll be coming round the mountain
When she comes
(Toot, toot!)
She’ll be coming round the mountain,
She’ll be coming round the mountain,
She’ll be coming round the mountain
When she comes
(Toot, toot!)
She’ll be driving six white horses
When she comes
(Whoa back!)
She’ll be driving six white horses
When she comes
(Whoa back!)
She’ll be driving six white horses,
She’ll be driving six white horses,
She’ll be driving six white horses
When she comes
(Whoa back! Toot, toot!)
Oh, we’ll all go out to meet her
When she comes
(Hi babe!)
Oh, we’ll all go out to meet her
When she comes
(Hi babe!)
Oh, we’ll all go out to meet her,
We’ll all go out to meet her,
We’ll all go out to meet her
When she comes
(Hi babe! Whoa back! Toot, toot!)
She’ll be wearing red pajamas
When she comes
(Scratch, scratch)
She’ll be wearing red pajamas
When she comes
(Scratch, scratch)
She’ll be wearing red pajamas,
She’ll be wearing red pajamas,
She’ll be wearing red pajamas
When she comes
(Scratch, scratch, Hi babe!
Whoa back! Toot, toot!)
She will have to sleep with Grandma
When she comes
(She snores!)
She will have to sleep with Grandma
When she comes
(She snores!)
She will have to sleep with Grandma,
She’ll have to sleep with Grandma,
She will have to sleep with Grandma
When she comes
(She snores! Scratch, scratch, Hi babe! Whoa back! Toot, toot!)
***************************************
Lyric : The Grand Old Duke of York
Oh! The grand old Duke of York
He had ten thousand men
He marched them up to the top of the hill
And he marched them down again
And when they were up they were up
And when they were down they were down
And when they were only half way up
They were neither up nor down
Oh! The grand old Duke of York
He had ten thousand men
They banged their drums as they went up the hill
And they banged them down again
And when they were up they were up
And when they were down they were down
And when they were only half way up
They were neither up nor down
Oh! The grand old Duke of York
He had ten thousand men
They tootled their flutes as they marched up the hill
And they tootled them down again
And when they were up they were up
And when they were down they were down
And when they were only half way up
They were neither up nor down
***************************************
Lyric : The William Tell Overture
***************************************
Lyric : I’ve Been Working on the Railroad
I’ve been workin’ on the railroad,
All the live long day.
I’ve been workin’ on the railroad,
Just to pass the time away.
Don’t you hear the whistle blowing?
Rise up so early in the morn.
Don’t you hear the captain shouting
“Dinah, blow your horn?”
Dinah, won’t you blow,
Dinah, won’t you blow,
Dinah, won’t you blow your horn?
Dinah, won’t you blow,
Dinah, won’t you blow,
Dinah, won’t you blow your horn?
Someone’s in the kitchen with Dinah.
Someone’s in the kitchen, I know.
Someone’s in the kitchen with Dinah
Strumming on the old banjo.
Fee, fie, fiddle-e-i-o.
Fee, fie, fiddle-e-i-o-o-o-o.
Fee, fie, fiddle-e-i-o.
Strumming on the old banjo.
***************************************
Lyric : This is the Way We Wash Our Hair
This is the way we wash our hands
Wash our hands, wash our hands
This is the way we wash our hands
Early in the morning
This is the way we wash our face
Wash our face, wash our face
This is the way we wash our face
Early in the morning
This is the way we wash our hair
Wash our hair, wash our hair
This is the way we wash our hair
Early in the morning
This is the way we scrub our back
Scrub our back, scrub our back
This is the way we scrub our back
Early in the morning
This is the way we brush our teeth
Brush our teeth, brush our teeth
This is the way we brush our teeth
Early in the morning
This is the way we splash around
Splash around, splash around
This is the way we splash around
Early in the morning
This is the way we hug our moms
Hug our moms, hug our moms
This is the way we hug our moms
Early in the morning
Now that we all have had our bath
Had our bath, had our bath
Now it’s time to play, and laugh
Early in the morning!
***************************************
Lyric : Itsy Bitsy Spider
The itsy-bitsy spider
Climbed up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun
And dried up all the rain
And the itsy-bitsy spider
Climbed up the spout again

Lyric : Take My Hand (Goodbye Song)
Put your hand in my hand,
It’s time to say good-bye.
We’ve had such a good time,
The time has just flown by
so quickly.
Take your hand, my darlin’
And wave good-bye to me.
When we meet tomorrow,
How happy we will be
together.
Take my hand and let’s be glad.
Think of all the fun we’ve had.
Take my hand and think of when
We’ll laugh and play and sing again.
Take my hand and cuddle close.
You know who loves you the most!
‘Til we meet another day,
Be glad for all the time we had
today . . .
Be glad
for all the time we had
today . .
ขอบพระคุณมากค่ะ

รบกวนแนะนำแผ่นซีดีที่ประกอบเพลงเหล่านี้ที่มีภาพเป็นเด็กๆแสดงและสื่อเนี้อเพลง ความหมายตรงกับการการแสดงออก สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างค่ะ เพราะลูกชอบดูเด็กโตกว่าแสดงมากว่าดูเป็นตัวการ์ตูนนะค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

แม่น้องออกัส

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2020   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service