เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

Sharing "Business Chinese (simplified 简体中文/traditional 繁体中文 ) and English"

For knowledgeable เหล่าซือทั้งหลายในห้องนี้
ตัดตอนมาจากอีเมล์ของบริษัทซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องมี 3 versions นี้ค่ะ

Dear Associates,
亲爱的同事:
親愛的同事:

Quality is the foundation of our business success at Company A. As an organization, we have made great strides on embedding quality deeply into our work in a variety of ways. For example, we partnered with Company B Food labs to better understand the risks in our ingredients, processes, and products. In each of our facilities, food safety knowledge has increased and food safety processes have improved. And, we are completing deployment of improved supplier quality and specification systems to better manage our incoming risks.

简体中文

质量是Company A 业务成功的基石。作为一家公司,我们已经做出了出色的努力,把质量通过各种形式深深融入我们的工作当中。例如,我们携手美国“Company B 食品实验室”加深了解我们在原料、流程及产品方面存在的风险。在我们的每一个生产基地,食品安全知识得以强化,食品安全流程有了改善。同时,我们即将完成部署一套优化的供应商质量和规格系统,以更好地管理未来的风险。

繁体中文

品質是Company B業務成功的基石。作為一家公司,我們已經做出了出色的努力,把品質通過各種形式深深融入我們的工作當中。例如,我們攜手美國“Company B 食品實驗室”加深瞭解我們在原料、流程及產品方面存在的風險。在我們的每一個生產基地,食品安全知識得以強化,食品安全流程有了改善。同時,我們即將完成部署一套優化的供應商品質和規格系統,以更好地管理未來的風險。

Views: 216

Replies to This Discussion

To help each of us understand the behaviors that are critical to ensuring food safety and preventing major quality incidents, we are instituting Quality Excellence behaviors into our everyday life at Company A. These are the six behaviors that we must consistently demonstrate to ensure that the products we supply to consumers and customers are always safe.

简体中文

为了帮助我们每一个人了解对于保障食品安全、防止重大质量事故具有重大关系的行为,我们将在 Company A 的日常工作中贯彻“质量优异行为规则”。以下六大行为规则,我们必须坚持践行,以确保我们提供给消费者和客户的产品总是安全的。

繁体中文

為了幫助我們每一個人瞭解對於保障食品安全、防止重大品質事故具有重大關係的行為,我們將在 Company A 的日常工作中貫徹“品質優異行為規則”。以下六大行為規則,我們必須堅持踐行,以確保我們提供給消費者和客戶的產品總是安全的。
简体中文
Quality Excellence Behaviors 质量优异行为规则

• We ensure 100% food safety conformance
• 我们保证100%的质量安全合规
• We only use qualified materials from qualified suppliers
• 我们仅从合格供应商采购合格材料
• We manufacture all products to standard or pre-approve any changes
• 我们依照标准生产所有产品,如有任何变动均须得到事先批准
• We maintain accurate, real time lot traceability documentation
• 我们有一套记录体系,确保能够进行精准、即时的产品批号跟踪
• We ensure all holds are properly segregated, marked and controlled
• 我们确保所有暂扣产品得到合理的隔离、标示及控制
• We commit to proactively escalate any incidents
• 我们承诺如有任何事件,主动向上汇报

繁体中文
Quality Excellence Behaviors 品質優異行為規則
• We ensure 100% food safety conformance
• 我們保證100%的品質安全合規
• We only use qualified materials from qualified suppliers
• 我們僅從合格供應商採購合格材料
• We manufacture all products to standard or pre-approve any changes
• 我們依照標準生產所有產品,如有任何變動均須得到事先批准
• We maintain accurate, real time lot traceability documentation
• 我們有一套記錄體系,確保能夠進行精准、即時的產品批號跟蹤
• We ensure all holds are properly segregated, marked and controlled
• 我們確保所有暫扣產品得到合理的隔離、標示及控制
• We commit to proactively escalate any incidents
• 我們承諾如有任何事件,主動向上彙報
In the coming weeks, you will be hearing more about these behaviors and how they apply to your area of accountability. We must learn to live these behaviors and apply them each and every day. To ensure our continued success, we must remain committed delivering the high-quality products that our consumers and customers know and love. The Quality Excellence behaviors will set the standard for our actions.

简体中文

在接下来的几周,你们将会收到更多关于这些行为规则的信息,以及它们如何能够应用于你们的职责领域。我们必须学会实践这些行为规则,每一天都将它们贯彻到工作当中。为了确保我们的持续成功,我们必须一贯致力于生产为我们的消费者、客户所知名和喜爱的高质量产品。“质量优异行为规则”将为我们的行为设定标准。

Thank you.
谢谢!

繁体中文

在接下來的幾周,你們將會收到更多關於這些行為規則的資訊,以及它們如何能夠應用於你們的職責領域。我們必須學會實踐這些行為規則,每一天都將它們貫徹到工作當中。為了確保我們的持續成功,我們必須一貫致力於生產為我們的消費者、客戶所知名和喜愛的高品質產品。“品質優異行為規則”將為我們的行為設定標準。

Thank you.
謝謝!
ขอบคุณ คุณบีค่ะ สำหรับความรู้ที่มีให้อย่างสม่ำเสมอค่ะ
บริษัทคุณบี ทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารหรือคะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณหน่อย

เป็นบริษัท 口香糖 และ 糖果 ค่ะ ในไต้หวันมีในทุกร้านค้าค่ะ คิดว่าคุณหน่อยคงเคยกินแย้ว :-)

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service