เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

รพ. 16 แห่ง แจกยารักษามะเร็งฟรี >บอกต่อได้บุญนะคะ

 ช่วยประชา สัมพันธ์ด้วย  จะ เป็นกุศลอย่างแรงต่อผู้ป่วย 
แจก ยาฟรี บอกต่อไปได้กุศลแรง

ขอ ประชาสัมพันธ์ ครับสำหรับผู้ ป่วยหรือมีคน ใกล้ตัว
คน ข้างบ้าน หรือคนรู้จัก
เป็น มะเร็งเม็ด เลือดขาว (ลูคีเมีย) และ
มะเร็ง กระเพาะอาหารจะ ได้ช่วยกันบอก ต่อ...

แจก ยาฟรีผู้ป่วย มะเร็งเม็ด เลือดขาว และ มะเร็งกระเพาะ อาหาร
โรค ร้ายที่นำมา ซึ่งความทุกข์ ทรมาน
และ คร่าชีวิตผู้คน ในอันดับต้นๆ ใน ทุกวันนี้
คง ต้องนับรวม มะเร็งเม็ด เลือดขาวและ
มะเร็ง กระเพาะ อาหารไว้ด้วย
โดย ผู้ป่วยด้วยโรค มะเร็งเม็ด โลหิตขาว เรื้อรังและโรค ที่เกี่ยวกับ ความผิดปกติของ เลือดนี้

ส่วน ใหญ่นอกจากจะ ต้องแบกภาระค่า ใช้จ่ายค่ายา สูงลิบ

ก็ ยังประสบปัญหา เรื่องการทำงาน การใช้ชีวิตที่ มีข้อจำกัด อย่างยิ่ง

ภาวะ ของโรคจะบั่น ทอนลงไปเรื่อยๆ สร้างความหดหู่ ทั้งต่อผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิด
ล่า สุดบริษัทยา ข้ามชาติโนวา ร์ตีส ได้ จัดตั้งโครงการ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยนานา ชาติจีแพป
(GIPAP)
ซึ่ง เป็นโครงการให้ ความ

ช่วย เหลือแก่ผู้ ป่วยมะเร็งเม็ด เลือดขาวชนิด เรื้อรัง (
Chronic Myeloid Leu kemia) ที่ มีผล
ฟิลา เดเฟียโครโมโซม (
philadephia chromosome) เป็น บวกผู้ป่วยมี อาการในระยะ รุนแรงของโรค
หรือ ผู้ป่วยมะเร็ง กระเพาะอาหาร ชนิดจีสต์ (
GIST-Grstro-Intesinal Stromal Tumor) ที่ ผ่าตัดไม่ได้
และ อยู่ในระยะ ลุกลาม
( มี c-Kill หรือ CD117 เป็น บวก)

โดย โครงการจะจัด มอบยาของบริษัท ให้แก่ผู้ป่วย โดยไม่คิด มูลค่ารวมทั้ง จะ

มอบ ให้ต่อเนื่องจน กว่าจะมียาอื่น ที่เป็นทาง เลือกของผู้ ป่วยได้ต่อไป
ดร.แด เนียล วา เซลลาผู้บริหาร ระดับสูงของโน วาร์ตีส ( สหรัฐ อเมริกา)
กล่าว ว่าประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 80 ประเทศ ทั่วโลก ที่ได้รับอนุมัติในโครงการดังกล่าว
ปัจจุบัน จีนพบมีผู้ป่วย มากกว่า1.8 หมื่น ราย โดยมีผู้ป่วยจากประเทศไทยประมาณ 800คน ซึ่งนับว่ายัง น้อยมาก

จึง ต้องการประชา สัมพันธ์เพื่อ ผู้ป่วยด้วยโรค ดังกล่าวอาจจะ สนใจเข้าร่วม โครงการทั้งนี้
ได้ จัดตั้งมูลนิธิ แมกซ์ซึ่งเป็น องค์กรการกุศล นานาชาติในการ
ประเมิน และอนุมัติผู้ ป่วยที่มีสิทธิ ได้รับยาฟรีดัง กล่าวทั้งนี้
สำนัก งานมูลนิธิ แมกซ์ ตั้ง อยู่ที่ซีแอ ตเติลประเทศ สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2540
โดย Pedro Rivarola เพื่อ เป็นเกียรติแก่ บุตรชายแม็กซิ มิเลียโน
ริวา โรลา ' (Maximilliano Rivarola) ซึ่ง เสียชีวิตจาก โรคมะเร็งเม็ด โลหิตด้วยวัย เพียง 17 ปี
สำหรับ มูลนิธิแมกซ์ใน ประเทศไทยได้ จัดตั้งมูลนิธิ สาขา
ได้แก่ แมกซ์! ( ประเทศ ไทย) ซึ่ง จะเป็นผู้ทำก ารพิจารณาอนุมัติอย่างอิสระสำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้

ต้อง มีคุณสมบัติดัง นี้

1.
ผู้ ป่วยจะต้องได้ รับการวินิจฉัย โรคโดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญว่า ป่วยเป็นมะเร็ง เม็ดเลือดขาว ชนิดเรื้อรัง(CML-Chronic Myeloid Leukemia)
หรือ มะเร็งกระเพาะ อาหาร( GIST) ซึ่ง ได้รับการ วินิจฉัยจาก แพทย์ผู้เชี่ยว ชาญว่า มี ผล CD 117 เป็น บวก
2.
ผู้ ป่วยเป็นผู้มี สัญชาติไ! ทยและ มีภูมิลำเนา อยู่ในประเทศ ไทย
3.
ไม่ สามารถเบิกค่า รักษาพยาบาลได้
4.
ไม่ สามารถจ่ายค่า รักษาพยาบาลเอง ได้ และ ไม่ได้รับเงิน สนับสนุนจากที่ ใดทั้งสิ้น

หาก มีคุณสมบ ัติครบให้ปฏิบัติดังนี้
1.
แจ้ง ความประสงค์ เข้าร่วม โครงการรับยา ฟรี

จาก แพทย์ผู้รักษา แพทย์ของท่านจะ ดำเนินการจัด ส่งใบ

สมัคร ในนามของท่านออ นไลน์ไปที่ www.themaxfoundation /span>http://www.themaxfoundation/>
2.
ให้ รายละเอียด เกี่ยวกับตัว เอง ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้รักษา
3.
ภาย หลังจากที่ แพทย์ของท่าน ส่งใบสมัครมา ที่มูลนิธิ แมกซ์แล้ว เจ้า หน้าที่จะ ติดต่อกลับไปหา ท่านเพื่อนัด สัมภาษณ์
4.
กรณี ที่ได้รับการ อนุมัติมูลนิธิ จะแจ้งผลไปยัง บริษัทโนวาร์ตี ส (ประเทศ ไทย) เพื่อ จัดส่งยาผ่าน แพทย์ผู้รักษา ตัวท่าน
5.
แพทย์ จะเป็นผู้แจ้ง ผลการพิจารณาผล การอนุมัติให้ ท่านทราบเอง

ส่วน โรงพยาบาลที่ เข้าร่วมใน โครงการมี 16 แห่ง คือ
1.
สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ
2.
โรง พยาบาลรามา ธิบดี
3.
ศิริ ราชพยาบาล
4.
โรง พยาบาล จุฬาลงกรณ์
5.
โรง พยาบาลพระมงกุฎ เกล้า
6.
โรง พยาบาลราชวิถี
7.
โรง พยาบาลวชิร พยาบาล
8.
โรง พยาบาลธรรม ศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติ
9.
โรง พยาบาลตำรวจ
10.
โรง พยาบ าลภูมิพล
11.
โรง พยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่
12.
สถาบัน วิจัยทางวิทยา ศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย นเรศวร
13.
โรง พยาบาลสงขลา นครินทร์
14.
โรง พยาบาลหาดใหญ่
15.
โรง พยาบาลสุราษฎร์ ธานีและ
16.
โรง พยาบาลสระบุรี

ผู้ ป่วยหรือมีคน ใกล้ชิดป่วย ด้วยโรคดัง กล่าว

สามารถ ติดต่อราย ละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ ธนศักดิ์  อุ ทิศชลานนท์ และ บุษกร  สนธิ กร
หมาย เลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202
หรือ จะเข้าไปดูราย ละเอียดในเว็บ ไซต์ที่ www.gipapthailand.org/span>http://www.gipapthailand.org/> หรือ
www.themaxfoundation.com/span>http://www.themaxfoundation.com/

Views: 208

Reply to This

Replies to This Discussion

คุณยุ ข้างล่างรายละเอียดตัวเล็กกกกมาก (ใส่แว่นอยุ่ด้วยเจ้า)
ก๊อปมาจากe-mailอีกที
ช่วยกระจายให้แล้วค่ะ
แม่ขนมผิง

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service