Chinese Club

พูดคุย ถามตอบเรื่องภาษาจีน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

สถานการอาบน้ำเด็กทารก

อยากได้ประโยคจีนง่ายๆ ใช้คุยกับลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ขวบซึ่งยังไม่เริ่มพูด เพื่อให้น้องได้คุ้นเคยกับคำศัพท์และประโยคง่ายๆ เป็นการสื่อสารทางเดียวก่อนครับ

ขอรบกวนเหล่าซือ ช่วยตรวจการบ้าน และแก้ไขเพิ่มเติมให้ด้วยครับ

1.สวัสดีจ๊ะลูก Hello baby 宝宝 你好 Bǎo bǎo nǐ hǎo
2.ได้เวลาอาบน้ำแล้วจ๊ะ Time to take a bath 到时间洗澡了。 dào shí jiān xǐ zǎo le 。
3.ไปอาบน้ำกันเถอะ Let's take a bath. 们去洗澡吧 Wǒmen qù xǐzǎo ba
4.พ่อถอดเสื้อผ้าให้นะ Let me take of your clothes 我给你脱衣服 Wǒ gěi nǐ tuō yīfú
5.อย่าดิ้นสิลูก  Don't move, please 不要 bù yào dòng
6.เรียบร้อยแล้วจ๊ะ Finished / done 好了 hǎo le
7.พ่ออุ้มหนูน๊ะ Let Daddy  pick you up.  让爸爸抱起你。 Ràng bàba bào qǐ nǐ.
8.เด็กดีไม่ดิ้นนะคะ  good girl. don't move , please. 乖孩子.不要动 Guāi hái zi, bù yào dòng
9.น้ำอุ่นเตรียมพร้อมแล้ว warm water is ready for you
10.หนูลงอ่างได้แย้วววว now you can get in the bathtub 你可以进去了 nǐ kě yǐ jìn qù le
11.หลับตาด้วยจ๊ะ please close your eyes
12.พ่อกำลังสระผมให้ I'm gonna wash your hair
13.หลับตาไว้น๊ะ น้ำไหลมาแล้ว keep your eyes closed. Here comes the water
14.ต่อไปล้างหน้า then wash your face
15.ล้างตา  wash your eyes 洗眼睛 Xǐ yǎnjīng
16.ล้างจมูก wash your nose 洗鼻子 Xǐ bízi
17.ล้างใบหูและลำคอ wash your ears and neck 洗耳朵和脖子 Xǐ ěrduo hé bózi
18.ล้างตัว wash your body 洗身体 Xǐ shēntǐ
19.ล้างแขน wash your arm 洗臂 Xǐ bì
20.ล้างมือ  wash your hand 洗手 Xǐ shǒu
21.ล้างนิ้วมือ  wash your fingers 洗手指 Xǐ Shǒuzhǐ
22.ล้างขา wash your leg 洗腿 Xǐ Tuǐ
23.ล้างเท้า wash your foot 洗脚 Xǐ Jiǎo
24.ล้างนิ้วเท้า wash your toes 洗脚趾 Xǐ Jiǎozhǐ
25.ต่อไปราดน้ำล้างตัวให้สะอาด then rinse off soap bubble 接下来身体冲干 jiē xia lái shēn tǐ chōng gān jìng
26.ได้เวลาออกจากอ่างแล้วจ๊ะ Okay, time to get out!
27.มาเช็ดตัวให้แห้ง let me dry you off
28.พ่อทาแป้งให้น๊ะ Daddy put the powder on you
29.ได้เวลาแต่งตัวกันแล้ว Okay, time to get dressed.
30.ลูกน่ารักมากเลยจ๊ะ

you look good. Baby!

ข้อ 14-24 คำว่าล้างหมายถึงฟอกสบู่ถูตัว ใช้ Xi(3) ได้ไหมครับ

 

ขอบคุณครับ

Load Previous Replies
 • up

  วนิษา อนันทขาล

  พ่อกำลังสระผมให้ I'm gonna wash your hair

  我在给你洗头发 

  • up

   แม่น้องเนย

   ได้ความรู้ไปด้วยเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

   • up

    Buncha Pongpisantham

    Time to take a bath 洗澡时间到了

    warm water is ready for you
    水是足够温暖 Shuǐ shì zúgòu wēnnuǎn
    11.หลับตาด้วยจ๊ะ please close your eyes
    请闭上你的眼睛 Qǐng bì shàng nǐ de yǎnjīng
    12.พ่อกำลังสระผมให้ I'm gonna wash your hair
    让我洗的头发 Ràng wǒ xǐ de tóufǎ 
    13.หลับตาไว้น๊ะ น้ keep your eyes closed. Here comes the water
    保持你的眼睛闭上。水流向下 Bǎochí nǐ de yǎnjīng bì shàng. Shuǐ liúxiàng xià
    14.ต่อไปล้างหน้า then wash your face
    然后洗你的脸 Ránhòu xǐ nǐ de liǎn
    15.ล้างตา  wash your eyes 洗眼睛 Xǐ yǎnjīng
    16.ล้างจมูก wash your nose 洗鼻子 Xǐ bízi
    17.ล้างใบหูและลำคอ wash your ears and neck 洗耳朵和脖子 Xǐ ěrduo hé bózi
    18.ล้างตัว wash your body 洗身体 Xǐ shēntǐ
    19.ล้างแขน wash your arm 洗臂 Xǐ bì
    20.ล้างมือ  wash your hand 洗手 Xǐ shǒu
    21.ล้างนิ้วมือ  wash your fingers 洗手指 Xǐ Shǒuzhǐ
    22.ล้างขา wash your leg 洗腿 Xǐ Tuǐ
    23.ล้างเท้า wash your foot 洗脚 Xǐ Jiǎo
    24.ล้างนิ้วเท้า wash your toes 洗脚趾 Xǐ Jiǎozhǐ
    jiē xia lái shēn tǐ chōng gān jìng