เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

มารบกวนอีกแล้วค่ะ

1. I have gone to USA for three time. แล้วถ้าจะถามว่าไปมากี่ครั้งแล้วล่ะค่ะ

2. ฝนกำลังตกให้ It's raining.  แล้วถ้า

       - ฝนเพิ่งหยุดตก

       - เมื่อวานนี้ฝนตก

       - ฝนกำลังตกใช้ going to rain หรือเปล่าค่ะ

3. I will be rich in the future. แล้วถ้าถามว่า"ในอนาคตคุณจะรวยมั้ย"

4. She was fated ?  fat ต้องเป็นช่วง 2  รึเปล่าค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

Views: 1562

Replies to This Discussion

เพิ่มเติมค่ะ 

ใครมีข้อแนะนำเกี่ยวกับ Tense อีก แนะนำได้นะคะ ไม่เก่งเรื่องนี้เลยค่ะ

1. time = เวลา   times  =  ครั้ง  ต้องเติม s  นะคะ จึงจะหมายถึง ครั้ง

   How many times have you gone to USA?

2. It is raining.  /  It just stoped rain.  /  It rained yesterday.  /  It is going to rain  หมายถึง ฝนจะตก ใกล้จะตก แต่ยังไม่ตก

3. Will you be rich in the future?

4. ไม่เข้าใจว่า ต้องการจะบอกอะไร 

1. โดยส่วนตัวจะคุ้นกับการใช้ have been มากกว่า have gone  แต่ต่างกันยังไงคงต้องรอคุณครูมาชี้แจงนะค่ะ

    ถ้าถามว่าไปมากี่ครั้งแล้ว ก็ถามว่า How many times have you been to USA?

2. ฝนกำลังตก         It's raining.

     ฝนเพิ่งหยุดตก    The rain just stopped.

     ฝนกำลังจะตก     It's going to rain. / It will rain soon.

3. Will you be rich?

4. ต้องการบอกว่า เค้าเคยอ้วนใช้ไม๊ค่ะ  ถ้าใช่ก็ She was fat. คำว่า fat ไม่ต้องเปลี่ยนรูปค่ะเพราะเป็น Adjective(จำไม่ได้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะค่ะ) ไม่มีการเปลี่ยนรูป จะเปลี่ยนเฉพาะคำกริยาจาก is เป็น was เท่านั้นค่ะ

 he is gone :The verb here is 'is'. 'Gone' is used here as an adjective. It's like saying 'he is tall' or 'he is finished'.

he has gone: 'has gone' is a verb form, the present perfect. The sentence means that sometime in the past, he went, so now he's not here.

He is gone, is it mean death?
• there r two answers-
i)he is dead
ii)he has gone to somewhere else that means at present he is not here.

 the doctor says, "he is gone," it means he has died.

ลองอ่านนี่ดูนะคะ สนุกดีค่ะ เข้าใจง่าย
Attachments:
ขอบคุณค่ะคุณย่า  ปัดอ่อนเรื่อง tense สุดๆ ค่ะ  คราวนี้จะตั้งใจอ่านและจำ  ไม่ให้เหมือนตอนเรียนแล้วค่ะ
หรือลองอ่านนี่ดูค่ะPresent Simple Tense
ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย ความจริงตลอดไป
และมักมี adverb of frequency (คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา)อยู่ด้วย

adverb of frequency ได้แก่คำว่า
always สมํ่าเสมอ
usually โดยปกติ
often บ่อยๆ
sometimes บางครั้ง
seldom ไม่ใคร่จะ
never ไม่เคย

I always go to bed at 10 p.m.
The sun rises in the east.
I never drink coffee.

โครงสร้าง S+V (s,es)
He, She, It plays with a ball.
comes home.

I, You, We,They read a book.
drive a car.

เมื่อเราต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคคำถามให้เอา V to do(do,does)
มาเป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามที่เป็นแบบ yes-no questionsให้เอา
do,does วางไว้หน้าประโยค
Does he, she, it work?

Do you, we, they, I study?
ให้เอา V to do(do,does)มาช่วยในประโยคคำถามแบบ wh-questions เช่น
Where do you come from? I come from Surin.
How do you do?

ประโยคปฎิเสธให้เติม not หลังคำ do, does
He, She,It does not (doesn't) work.

I, You, We,They do not (don't) study.

Note: เมื่อเอา V to do มาใช้ในประโยคปฎิเสธและประโยคคำถามกริยาแท้ไม่ต้องเติม s หรือ es

Past Simple Tense

โครงสร้าง S+V2

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นลงไปแล้วในอดีตและมักจะมีคำบอกเวลาอยู่ด้วย
เช่นคำว่า yesterday, last week, last month, last year, last summer, ago
We went to Canada last summer.
My family came to visit me last week.

เมื่อเราต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคคำถาม ให้นำเอา V to do(did) มาช่วย
Did he, she, it work?

Did you, we, they, I work?
ให้เอา V to do(did)มาช่วยในประโยคคำถามแบบ wh-questions เช่น
What did you do ? I cleaned my car.


ประโยคปฎิเสธให้เติม not หลัง did ได้เลย

He, She,It did not (didn't) work.

I, You, We,They did not (didn't) work.
Note: เมื่อนำเอา did มาใช้ในประโยคกริยาแท้จะต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่1เหมือนเดิม
คำว่า be กระจายรูปเป็น is am are (present) was were (past)
I was angry because they were late.
Was it sunny when you went out?

Present Continuous Tense (Progressive Tense)

โครงสร้าง S+ is,am,are +Ving
ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือการกระทำนั้นๆยังไม่สิ้นสุดลง
I'm going to the market now.
They are watching their favorite television program.
I am playing with a ball.

He, She, It is coming home.

You, We,They are reading a book.
เมื่อต้องการทำเป็นประโยคคำถามให้นำเอาV to be มาวางไว้หน้าประโยคได้เลย

Am I playing with a ball?

Is he, she, it coming home?

Are you, we, they reading a book?
เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธก็เติม not หลัง V to be ได้เลย

I am not playing with a ball.

He, She, It is not(isn't) is coming home.

You, We,They are not(aren't) are reading a book.
Past Continuous Tense (Progressive Tense)
โครงสร้าง S+Vtobe(was,were) +Ving

ใช้เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก
เหตุการณ์ที่กำลังกระทำหรือกำลังเกิดขึ้นใช้ past continuous
เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกใช้ past simple
While Jeda was eating breakfast, the mailman came.
It was raining when we arrived.
As Decha was making his lunch, he cut his hand.

Note: เราใช้คำว่า when while as เป็นตัวเชื่อมระหว่างสองเหตุการณ์ มีหลักการณ์ใช้ดังนี้
when+ past simple, past continuous
while+ past continuous, past simple
as+ past continuous, past simple
แต่ถ้าคำว่า when while as วางอยู่ตรงกลางประโยคไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมมา (,)
Presnt Perfect Tense
โครงสร้าง S+ havs,has +V3
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปอีก
มักจะเห็นคำว่า since กับ for อยู่ด้วย
การใช้ since กับ for
since = starting of period (เวลาตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน)
since 1990, since May, since Monday, since Christmas
since 3 o'clock, since I was a student
for = period of time (ระยะเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน)
for 2 days, for 5 months, for 10 years, for 3 hours
for a week, for 30 minutes, for a long time, for ages

I have studied English since I was 10 years old.
She has known him since last year.


ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงโดยไม่ได้ระบุเวลา
We have washed our hands.
I have just had a snack.
ใช้ present perfect tense เพื่อให้ข้อมูลใหม่หรือประกาศให้ทราบกับสิ่งเพิ่งเกิด
Ouch! I have just cut myself.

การใช้ just already yet ในประโยค present perfect
just = เพิ่งจะ
Suda has just arrived home.
already =เรียบร้อยแล้ว
A: Don't forget to phone the restaurant.
I've already phoned to make a reservation.
yet =ยัง ใช้กับประโยคปฎิเสธและประโยคคำถาม
She hasn't finished her letter yet.
Has it stopped raining yet?
ใช้กับคำว่า today, this morning, this evening กับเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดในขณะที่พูด
I've drunk three glasses of water today.

เมื่อต้องการทำเป็นประโยคคำถามให้เอา V to have (has,have)มาวางไว้ประโยค
ได้เลย

Has he, she, it worked?

Have you, we, they, I finished?


เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธให้เติม not หลัง verb "to have" (has,have)
I have(haven't) played a game.

He, She, It has not (hasn't) read a book.

You, We,They have not (haven't) driven a car.
Past Perfect tense
โครงสร้าง S+ had+V3

ใช้แสดงความสัมพันธ์ของสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วไปแล้วในขณะที่กำลังพูด ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเราใช้
Past Perfect tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเราใช้เป็น past simple tense
When Paul arrived, Mary had just left.
It rained after we had finished playing football.

Note: การใช้ after และ when เชื่อมระหว่างสองประโยค
after ตามด้วย past perfect แล้วตามด้วย past simple
(after + past perfect,past simple)
when ตามด้วย past simple แล้วตามด้วย past perfect
(when+ past simple,past perfect)

Present Perfect Continuous Tense
โครงสร้าง S+ have,has +been+Ving
ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันหรือพึ่งสิ้นสุดลง
I have been studying English for 2 years.
We have been waiting here since 9 o'clock.
A: How long has it been raining?
B: It has been raining for an hour.

Past Perfect Continuous Tense
โครงสร้าง S+had+been+ Ving
ใช้พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซํ้าๆหรือตลอดเวลาในอดีตและได้สิ้นสุดลงไปก่อน
เวลาหนึ่งเวลาใดในอดีต
She had been working hard all day.
He had been smoking for 20 years.


Future Simple tense
โครงสร้าง S + will, shall + V1
I will/shall play tomorrow.
We will/shall cook next week.
He/she it will move next year.
You will work tonight.
They will leave next month.
ใช้แสดงถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมักจะมีคำ adverb of time อยู่ด้วยเช่น
tomorrow, next week, next month, next year, tonight, an hour

Who do you think will win the game next week?
I will go to the park tomorrow.
การใช้ to be going to เมื่อเราได้ตัดสินใจทำบางสิ่งแล้ว หรือตั้งใจว่าจะทำและใช้กับ
การคาดคะเนเช่น
I'm going to the bank tomorrow.

Future Continuous Tense
โครงสร้าง S+will,shall +be+Ving
ใช้เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังกระทำอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต
โดยมีคำบอกเวลาอยู่ด้วยเช่น this time next week, at 9 o'clock tomorrow
this time tomorrow
At 9 o'clock tomorrow, we will be traveling to New York.

Future Perfect Tense
โครงสร้าง S+ will,shall +have +V3
ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นลง ณเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
The show will already have started by the time we arrived.
They will have finished by tomorrow.

Future Perfect Continuous Tense
โครงสร้าง S+ will,shall +have been +Ving
ใช้เพื่อเน้นการกระทำนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ในอนาคต
By 2001 the company will have been operating in Bangkok for 20 years.มีLinkค่ะตามลิงค์ไปมีให้เลือกอ่านมากมายค่ะ

http://www.bic-englishlearning.com/tense2.htm

ขอบคุณคุณย่ามากค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service